Taiye Selasi

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Palʊla Taiye Selasi kɛ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ naalɛ pɩnaɣ 1979 kɛ Lɔndrɩ tɛtʊ taa, Aŋglɩtɛɛrɩ ɛjadɛ taa. Ɛ-tʊma sɔsɔna kɔyɔ: weyi ɛmaɣ takayɩsɩ nɛ ɛkɛdʊʊ tɔm ndɩ ndɩ yɔ, weyi ɛmaɣ eseɣɖe tɔm yɔ nɛ ɛkɛ cɩmʊʊ maɖʊ ɖɔɖɔ. Ɛ-ñɩma kɛna Afrika mba: e-ɖoo kɛŋna Najeriya tʊ nɛ ɛ-caa kɛ Kanaa ɛjaɖɛ taa tʊ.

Ɛ-ñɩma kɛ ɖakʊtanaa ɛlɛ Taiye Selasi sukuli wona-ɩ Amerika takayɩsɩ maʊ nɛ sɩ-tɩlɩtʊ yɔɔ nɛ ɛkɔɔ ɛmʊ e-sukuli sɔsɔʊ taa ɛ-ɖamɩŋ naatozo takayaɣ ŋga payaɣ-kɛ se liisansɩ yɔ.

Ɛwɛna kɔɔ nɔɔyʊ nɛ payaɣ-ɩ se Yetsa Kehinde Tuakli. E-ɖoo, Juliette Tuakli, wɛ Kanaa ɛjaɖɛ taa nɛ ɛkɛ ɖakʊta nɛ ɛcɔŋna pɩya yɔɔ nɛ sɩ-wala yɔɔ. Ɛ-ñɩma ya ɖama lɛ, Taiye Selasi kaakɛ pɩyaɣ ɛjam. Ɛsɩm ɛ-caa kʊlʊlʊ yɔ ɛɛwɛna pɩnzɩ 12. Taiye Selasi; ma takayasɩ ndɩ ndɩ sakɩyɛ nɛ palɩsɩ-sɩ ɖɔdɔ nɛ kʊnʊmʊŋ sakɩyɛ taa.