Aller au contenu

Steven Spielberg

Pɩlɩɩna Wikipediya
Steven Spielberg 2017

Steven Spielberg kɛ hendu lɩzɩyʊ, ɛkɛ ɖɔɖɔ amʊza tʊ Amerika, palʊla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ 18 pɩnaɣ 1946 Cincinnati tɛtʊ taa (Ohio). Ɛwɛ kpaɣɖʊ naalɛ ŋgʊ taa kɛ Hollywood kɩfalʊʊ taa pɩnzɩ 1970 alɩwaatʊ taa, ɛla kajalaɣ blockbuster sɩnɩma tɔm. Teŋgu kela. Ɛ-tɛ hiɣ tɩŋɩ ɖama lɔŋ lɔŋ (E.T. l'extra-terrestre, Indiana Jones, Jurassic Park) nɛ pɩha-ɩ ɖoŋ nɛ ehiɣ tɔsʊʊ huu camɩyɛ. Pɛɖɛyɩ-ɩ se The Entertainment King pʊtɔbʊʊ se tanaʊ wiyaʊ.

Ɛyʊ ɛnɛyɔ ɛtʊlana Shoah Foundation Institute for Visual History and Education nɛ pɛ-tɛ lɩmaɣza kɔyɔ se pehiɣ Shoah ɛyaa mba pɛwɛna pɛ-ɛsa yɔ tɛ aseɣɖe tɔm nɛ paapɩzɩɣ peheyi-tʊ piyaa cikpema, nɛ pɩɩpɩsɩ kɩɩsɔʊ ndʊ se pɩsa nɛ ɛyaa nabɛyɛ tɛ ɖɩzɩtʊ ɛtatasɩ wɛʊ kaʊ. Ɛyʊ ɛnɛyɔ ɛɛmʊ mɔnɔ yɔɔ samtʊ nimiye Piritaniiki Ampiiri (KBE) ɖooo kɔlaɣ fenaɣ kajalaɣ kɩyakʊ wiye pɩnaɣ 2001. Palaba pɩtɛ sɔnzɩ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 29 pɩnaɣ 2001 Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ ɛjaɖɛ loniye taa caɣya tʊmʊyɛ ɖeɖe kɛ Wasiŋtoŋ tɛtʋ taa.

Spielberg mʊ ɛ-tɩɩtɩŋa kɩhɛyɩŋ niitozo ɛnʊ ɖɩyaɣ se Osɩcarɩ waa. Kɛlɛm kɛlɛm kɩkpaɖʊ ŋgʊ pɩnaɣ 1994 nɛ lɩzɩtʊ niye mʊyʊ ñɩma naalɛ pɩnzɩ 1994 nɛ 1999. Steven Allan Spielberg, palʊla-ɩ Cincinnati (Ohio) saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 18 pɩnaɣ 1946 kɛ Yuda ɛyaa nabɛyɛ liɖe taa. Ɛ-caa kɔyɔ Arnold Spielberg ɛnʊ lɩzɩna anasayɩ ñɩɩyʊ ŋgʊ payaɣ se Orɩdɩnatɛrɩ GE-225 yɔ. E-ɖoo kɔyɔ Leah Posner. Ɛwɛna kɔnaa natozo Anne Spielberg nɛ Sue Spielberg nɛ Nancy Spielberg.

Pʊwayi lɛ, ɛwɛɛ New Jersey tɛtʊ taa, nɛ ɖɔɖɔ Arizona tɛtʊ. Ɛtawazɩɣ pɩyʊ sakɩyɛ sukuli ɛlɛ ɛpazɩɣ ɛsɔɔlɩ sɩnɩma tɔm, ɛlɛ masɩ nzɩ pahayɩ-ɩ ɛtakayɩ hatʊ kɩmazɩtʊ yɔɔ yɔ taahayɩ-ɩ waɖɛ se ɛsʊ sɩnɩma sukuli ŋgʊ e-liu sɔɔla yɔ, pʊyɔɔ yɔɔ ɛsʊ Arcadia maɣzʊʊ tɛ sukuli taa, Phoenix. Ɛkalɩ takayasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ palɩzɩ anjaʊ naa yɔ, nɛ ɛyɩkɩɣ mba EC Comics kaasusi pɔ-tɔm.