Socrate

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Socrate
Socrates Pio-Clementino Inv314.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Krɛsɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Filosofii laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Atɛnɩ, Krɛsɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Circa pɩnaɣ 470 BC
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Atɛnɩ, Krɛsɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Circa pɩnaɣ 399 BC
Socrates Louvre

Socrate kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Krɛsɩ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa Krɛsɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ yaa ɛyʋ. Ɛkɛ abalʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Krɛsɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe. Palʋla ɖajaa ɛnʋ kɛ paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, pɩnaɣ 470 n̄ɩŋga taa yaa pɩnaɣ 469 n̄ɩŋga taa kɛ mbʋ yɔ. Patatɩlɩ ɛ-fenaɣ yaa e-efemiye yaa ɛ-kɩyakʋ kʋlʋlʋʋ yaa ŋgʋ kɩ-taa palʋla-ɩ yɔ.

Ɛlɛ pɩnaɣ ŋga ka-taa ɛsɩba yɔ, ŋgaa lɛ pɩnaɣ -399 n̄ɩŋga. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ ndɩkʋ kpem nɛ piya lɛɣsɩ yɔ. Halɩ nɛ ɛkɔŋ nɛ ɛpaɣlʋ mbʋ yɔ, ɛlakasɩ taa wɛ ɛzɩ kpaaŋ wɛnɛyɩ tʋ yɔ. Paa lee ɛwɛ ɛlɩmaɣza wɛ cukaŋ lim lim. Ɖajaa sɔsɔ Platon kɛ filozofii tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Atɛɛnɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa peeɖe. Filozofii tʋ kɛ lɔnzɩnɖɛ tʋ sɔsɔ weyi ɛ-tʋmyɔɔɩyɛ kɛlɛ size, ɛn̄ɩnɩ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza yaa ɛyʋ yɔɔ lɔnzɩnɖɛ kpɛlɛkʋʋ yɔ. Ɖajaa sɔsɔ Platon kɛ filozɔɔfʋ tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ laɖʋ siŋŋ tʋ nɔɔyʋ.

MAntokolski Death of Socrates

Ɛkɛ filozofii tʋ kɩbɩnʋ nɔɔyʋ, pʋtɔbʋʋ size eleɖa siŋŋ kɛ filozofii tʋmɩyɛ labʋ kpɛlɛkʋ nɩmɔʋ taa. Ɛkɛ ɛyʋ lɩmaɣza tɩŋgɛ payɩ kpɛlɛkɩyʋ. Pʋtɔbʋʋ size ɛyʋtʋ tɔbʋʋ tɩlɩʋ. Ɖajaa Platon kɛ Atɛɛnɩ ɛjaɖɛ abalʋ filozɔɔfʋ weyi samaɣ yaa ɛyaa kpaɣ size paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, ɛkɛ filozofii lɔnzɩnɖɛ hɔɔlʋʋ taa lɩzɩyʋ kɔɔnɔɔ tʋ.

Pɔtɔŋgɩ size ɛkɛ weyi ɛlɩza ɛyʋ loŋ tʋ maɣzɩm tɛ filozofii yɔ. Payaɣ ɛlɩzɩtʋ ndʋ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "philosophie morale". Socrate sukili piya lɛ ɖajaa sɔsɔ Platon, nɛ ɖajaa sɔsɔ Xénophon. Pa-naalɛ pɔɖɔka pawɩlɩyʋ ɖajaa Socrate lɛɣtʋ nɛ ɛ-tʋma wena eyeba nɛ ɛɖɛ ɛsɩ yɔ kpam.

Ɖajaa filozɔɔfʋ sɔsɔ Maxime de Tyr, heyaɣ samaɣ size ɖajaa Socrate ɛnɛ, ɛsɩkaɣ lɛ ɛkawɛna pɩnzɩ hiŋ lʋbɛ. Socrate tama paa wiɖi kɛ takayaɣ nakɛyɛ taa nɛ ɛna. Pɩtɛ ɖɔɖɔ lɛ, ɛtama e-wezuu saɣʋʋ yaa ɛlɩmaɣza ɖoli size pakalɩ nɛ patɩlɩ. Yee samaɣ yaa sakɩyɛ ɛtɩla-ɩ kɔ yɔ, pɩlɩna ɖajaa sɔsɔ filozɔɔfʋ Aristote wɩlɩtʋ yɔɔ.