Aller au contenu

Satyajit Ray

Pɩlɩɩna Wikipediya

Satyajit Ray (mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 2 pɩnaɣ 1921 ŋtalɩ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 23 pɩnaɣ 1992). Ɛyʊ ɛnɛyɔ takayasɩ mayʊ nɛ hendu mayʊ bengali Ɛndɩ ɛjaɖɛ taa. Palʊla-ɩ Kalkuta koboyaɣ ɖɩɣa nakɛyɛ taa, ɛ-caa kɛ takayasɩ mayʊ nɛ ɖɔɖɔ keɣsɩ takayasɩ mayʊ bengali (Sukumar Ray), S. Ray la sukuli Presidency college nɛ pʊcɔ ɛsʊʊ Visva-Bharati, sukuli kɩtɛzʊʊ taa, ŋgʊ Rabindranath Tagore kaatʊla Santiniketan tɛtʊ taa yɔ.

Cejewiye kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ wɩlɩɣ se Satyajit Ray talɩɣ ɛzɩ kpaɖɩŋ hiu mbʊ yɔ. Upendrakishore Raychowdhury, Ray cɔzɔ kaakɛ takayasɩ mayʊ nɛ takayasɩ taa kɛlɛmɩŋ lɩzɩyʊ, ɛkɛ ɛyʊ yɔɔ lɩmaɣza kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ tʊ ɛkɛ takayasɩ lɩzɩyʊ nɛ tɩyɩnzɩ yɔɔ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ tʊ. Ɛɛkɛ awiya taa wiyaʊ nɔyʊ Brahmo Samaj tɛtʊ taa, pɩɩkɛ Krɩstʊ ñɩma tɛ Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɛ ɛyaa mba palʊba lɛzɩtʊ kɔɔ kpaɣɖʊ 19 alɩwaatʊ taa kɛ Bengale yɔ.

Ray, palʊla-ɩ Kalikuta, Sukumar nɛ Suprabha Ray palʊlana-ɩ. Ɛ-caa sɩba lɛ, ɛɛwɛna pɩnzɩ ɛzɩ natozo mbʊ yɔ nɛ hɔʊ cɛyɩ kɩ-tɩ mbʊ pazɩ Suprabha kaawɛna yɔ. Pʊwayɩ lɛ, Ray la tɔsʊʊ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ Presidency Cɔlɛgɩ sukuli taa kɛ Kalikuta tɛtʊ taa, paa ɛ-liu sɔɔlɩm ewokina-ɩ nɛ nesi tɛɛ keɖeɣa tʊma yɔɔ kɔyɔ. Pʊkɔma pɩnaɣ 194à alɩwaatʊ taa lɛ, e-ɖoo seɣti-ɩ se ɛla sukuli kɛ Visva-Bharati sukuli ŋgʊ Rabindrabath Tagore kaatʊla Santiniketan tɛtʊ taa yɔ. Ray etisi se ɛɖɛɛ mbʊ pʊyɔɔ yɔ hɔɔlʊʊ taa lɛ, ɛsɔɔlɩ Kalikuta tɛtʊ nɛ hɔɔlʊʊ lɛɛkʊ lɛ, ɛ-pɩjatʊ lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ yɔ se ɛnʊ wɛ lɔŋ camɩyɛ ɛ-ñʊʊ taa kɛ Santiniketan tɛtʊ taa.

Ray kʊyɩ Santiniketan pɩnaɣ 1943, nɛ pʊcɔ ɛtɛzɩ e-sukuli tʊmɩyɛ pɩnzɩ kɩgbanzɩ taa nɛ ɛpɩsɩ Kalitkuta ɖenɖe pamʊ-ɩ tʊmɩyɛ takayasɩ kɩsʊsasɩ tʊmɩyɛ naɖɩyɛ taa Piritaniiki tɛtʊ taa, D.J.Keymer. Pamʊ-ɩ tʊmɩyɛ nɖɩ ɛzɩ junior visualiser (pʊtɔbʊʊ se lɩzɩyʊ cikpelu) nɛ pɛhɛyɩ-ɩ liidiye nɖɩ payaɣ roupii yɔ kɛ roupii naa 80 fenaɣ sɩkɩ lɛ.

Nɛ ɛzɩma nesi tɛ keɖeɣa tʊmɩyɛ kɛdɩna Ray pɩtɩɩfɛyɩ mbʊ nɛ ɖɔɖɔ sakɩyɛ taa palakaɣ-ɩ camɩyɛ mbʊ lɛ, pʊkɔna kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ Piritaniiki ɛyaa nɛ Ɛndɩ ɛyaa hɛkʊ taa (pɛhɛyaɣ kajalaɣ ñɩma ɖeu), nɛ Ray tɔŋ se pɩjama pɛ-kɩyakʊ laɖaa sakɩyɛ. Pʊkɔma ɛzɩ pɩnzɩ 1943 taa lɛ, pamʊ Ray tʊmɩyɛ Signet Press tʊmɩyɛ taa, pɩɩkɛ takayasɩ lɩzʊʊ ɖɩɣa kɩfala nakayɛ ŋga D.K. Gupta kaatʊla yɔ.