Aller au contenu

Rabindranath Tagore

Pɩlɩɩna Wikipediya
Rabindranath Tagore

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Ɛɛndɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayɩsɩ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Kalikuta
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 7 Agoza fenaɣ 1861
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Kalikuta
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ 7 Kɩyɛɛna fenaɣ 1941

Rabindranath Thakur nɛ pɛɖɛyɩɣ-ɩ se Tagore (1861-1941) Palʊla Rabindranath Thakur kɛ agoza fenaɣ lʊbɛ pɩnaɣ 1861 kɛ Ɛndɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ kɩyɛɛna fenaɣ lubɛ pɩnaɣ 1841. Pasɩma-ɩ ɖɔɖɔ se payaɣ-ɩ se Gurudev. Ɛkɛ ñam ñam takayasɩ kɩkalasɩ mayʊ, takayasi kɩkalasɩ mayʊ, wondu teyu, kɛkɛdaɣ mayʊ yaa kɩlɛmɩŋ lɩzɩyʊ nɛ lɔnsɩnɖɛ sɔsɔyɛ maɣzɩm. Ɛ-takayasɩ nzɩ ɛmaa yɔ sɩ-taa tɔmpaza nɛ tɩlyɛlɩ keteŋa kpeekpe nɛ pɩkɩlɩna pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa. Pɩnaɣ 1931 taa paha-ɩ takayaɣ mayʊ tɛ samtʊ takayaɣ. Takayasɩ nzi nzi ɛmaa yɔ pakpaɣ sɩ-taa sakɩyɛ nɛ papɩsɩna kɛlɛm kɛlɛm taa, mbʊ payaɣ se sinemaa yɔ; nɛ weyi payaɣ-ɩ se Satyajit Ray yɔ ɛnʊ kɩlɩna tʊmɩyɛ nɖɩ labʊ.

Rabindranath Tagore in 1915 (22213u)

Rabindranath Tagore wɛ ɛndʊ layaa sɔɔsa mba payaɣ se Kalikuta yɔ pa-taa nɛ ɛpaɣza ɛ-tɛ keesi takayasɩ maʊ lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ litoozo.

Rabindranath with Einstein

Ɛɛ wɛna pɩnzɩ hiu nɛ litoozo lɛ ɛma takayaɣ nakayɩ nɛ ɛyaa-kɛ hɩɖɛ se « wɩsɩ tɛ tɔɔyʊʊ ». Ɛma ɛ-tɛ kacalaɣ takayasɩ nzɩ payaɣ se tɩram yɔ pɩnaɣ 1877. Lɔŋ weyi pasɩɩza-ɩ ɛ-ɖɩɣa yɔ nɛ ɛzɩma ɛɛcaɣ Silayidaha yɔ (ɛ-caa ma ɖɩɣa nakɛyɩ kɛ peeɖe) yɔ piweba nɛ Tagore pɩsɩ weyi etisiɣ mbʊ mbʊ ɛnaɣ yɔ piɖeke puyɔɔ.

Tagore wɛ mba pakʊyɩ Piritaniki sʊsaa lɩmaɣza yɔɔ yɔ nɛ weyi ɛñɩ nesɩ ɖɔɖɔ kɛ Gandhi lɩmaɣziyɛ yɔɔ ɖɔɖɔ yɔ se Ɛndɩ ɛmʊ kɩ-tɩ yɔɔ caɣʊ yɔ. E-wezu caaʊ wɛ pʊtɔdɩyɛ; elesa ɛ-hɔʊ taa mba payɩ. Mbʊ pɩsɩŋgaɣna-ɩ yɔ mbʊ lɛ ɛ-takayasɩ ndɩ ndɩ nzɩ ɛma yɔ tʊma wena ɛlakaɣ Santiniketaŋ, Visva-Bharati sukuli sɔsɔʊ taa yɔ.