Aller au contenu

Puwaroo

Pɩlɩɩna Wikipediya
Daily Nourishment
BlanchedYoungLeeks (8324507691)
Leeks (1350125029)

Puwaroo kɛna tɩŋ tɔɔnaɣ ŋga pahayʊ-kɛ pɩ-tɛɛ lila yɔɔ yɔ yaa ka-hatʊ yɔɔ yɔ. Puwaroo tɛɛ lila ana awɛ kpatalaa kpatalaa. Papɩzɩɣ pɔtɔɔ puwaroo nɛ lɛŋ yaa pehilina ɖozi. Puwaroo kʊnɛ kɩlɩʊ sɔzɩŋ kamaɣfɛyɩ kɛ ɖozi taa.

Tɔɔnasɩ nzɩ papɩzʊ pesidi puwarootaa nɛ pɩwɛɛ camɩyɛ yɔ sɩɖɔɔ nɛ sɩ-taa kɔyɔ: tɩmaatɩ, hɛɛ, awiihɛɛ, akaŋgaa, karɔtɩ, kela nɛ pesidina num mbʊ ɛyʊ sɔɔlaa yɔ. Pʊtɔbʊʊ se paa tɔɔnaɣ ŋga papɩzɩɣ pɛsidi kaabʊʊ ka-taa nɛ pɩwɛɛ camɩyɛ. Puwaroo tɔnʊʊ tɩna ɖama yɔɔ ɛzɩ takayasɩ hatʊ tɩnʊʊ ɖama yɔɔ yɔ.

Puwaroo wɛna tomnasi ndɩ ndɩ: ñʊʊtaa pʊtʊlʊ lɛ pɩkɛ kʊhʊlʊmɩm nɛ kɩ-hatʊ ñɛwɛ ɛzɩ tɩŋ hɛtʊ tomnaɣ yɔ nɛ hatʊ ndʊ tɩtɩna ɖama yɔɔ piyele pɩtɛɛ lɛ pɩkɛ kʊhʊlʊmɩm kpalʊlʊ.

Keteŋa kpeekpe taa pɩnaɣ 2014 taa puwaroonaa mba pahayaa yɔ patalɩʊ tɔɔnɩnaa ɛzɩ miliyɔɔnaa 2 236 771. Ɛlɛ pɩnaɣ ŋga ka-taa lɛ, keteŋga kpeekpe taa lɛ Ɛndonezii ɛjaɖɛ taa kɛ pakɩlɩɣ puwaroo hayʊ nɛ pɩtɩŋ Turkii ɛjaɖɛ nɛ naatozo ñɩnɖɛ yɔ Pɛlziiki. Pɩnaɣ 2014 taa Ɛndonezii hayɩ puwaroo ɛzɩ tɔɔnɩnaa 520 000 yɔ nɛ Turkii ñatalɩ ɛzɩ tɔɔnɩnaa 223 000 yɔ piyele nɛ Pɛlziki lɛ tɔɔnɩnaa 190 000 yɔɔ.