Peruu

Pɩlɩɩna Wikipediya
Peruu
Pérou

Peruu tɛlɛŋa

Peruu Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Peruu Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Martín Vizcarra
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 41,543 km²
Samaɣ ñʋʋ: 17,000,059 (2016)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 407.8 km²
Internet nimaɣ: .

Peruu kɛna Amerika nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ajɛya wena acɔèɖɩ nɛ ata y; oana yɔ: Ekuwatɛɛrɩ, Kolombii, Pireziili, Polivi, SiliiPasifiki Lɩŋamʋʋ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ dɩ-walanzɩ taa wɛ 1 285 220 km2. Pɩnaɣ 2008 taa pakɩlɩ peeɖe ɛyaa lɛ pɛkpɛnda miliyɔɔwaa 29,1.

Peruu ɛjaɖɛ ta tɛtʊ sɔsɔtʊ paaɣ se Lima nɛ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa ɖeke ɛyaa kpɛnda miliyɔɔnaa nakʊ. Lima tɛtʊ ndʊ, ndʊ tɩkɩlɩna paɣlʊʊ nɛ tɩ-taa ɖɔɖɔ kɛ tɔsʊʊ nɛ ɛsɩntaa wobu kɩla wɛʊ.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina ɖɔŋ paɣtʊ ndʊ paaɖʊ-tʊ ɖooo pɩnaɣ 1993. Peruu kɛ ɛjaɖɛ nɖi ɖɩwɛna hɔɔlɩŋ 24 ɛlɛ komina cɩyɩ kɩ-tɩ nɛ tʊma sɔsɔna wɛɛ paa egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ yɔ ŋgʊ lɛ Ɛsɩpaañɔlɩ nɛ pʊwayɩ lɛ Kesuwa nɛ Ayimara.