Paŋgɩladɛɛsɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Paŋgɩladɛɛsɩ
Bangladesh

Paŋgɩladɛɛsɩ tɛlɛŋa

Paŋgɩladɛɛsɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Paŋgɩladɛɛsɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Abdul Hamid
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 147,570 km²
Samaɣ ñʋʋ: 171,700,000 (2016)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 1,319 km²
Internet nimaɣ: .

Paŋgɩladɛɛsɩ ɛjaɖɛ wɛ Ɛndɩ tɛtʊ taa nɛ tɩwɛna Baŋgalɩ hɔɔlʊʊ ŋgʊ kʊsʊʊ nɛ teŋʊ taa yɔ kɩcɔlɔ kpam nɛ pɩwɛ Indɩ cɔlɔ. Paŋgɩladɛɛsɩ ɛjaɖɛ nɛ Pirmaanii pazɩna ɖama kamaɣ. Paŋgɩladɛɛsɩ ɛjaɖɛ lɛ, ɖɩñɔ alɩwaatʊ ndʊ Indɩ wɛ hɔɔlʊʊ ŋgʊ payaɣna fransɩ taa se Dominion du Pakistan yɔ ɖooo pɩnaɣ 1957.

Dominion du Pakistan ŋgʊ kɩpɩsɩna kpaɣ pɩnaɣ 1956 kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ sɔnɔ se Paakistaanɩ maliŋ ɛjaɖɛ yɔ. Paŋgɩladɛɛsɩ taa ɛyaa yɔɔdɩɣ kʊnʊŋ ŋgʊ payaɣ se ourdou yɔ. ƐndɩURSS pasɩna Paŋgalɩ ñɩma mba pɛwɛ Pakɩstaanɩ yɔ nɛ pamʊ pa-tɩ yɔɔ wɛʊ kɛ pɩnaɣ 1971. Pɩlaba mbʊ lɛ, ɛsɩyɛ naɖɩyɛ sɛɛ nɛ you nakʊyʊ lɩɩ peeɖe nɛ ɛyaa ɛzɩ miliyɔɔnaa naatozo mbʊ yɔ hiu sɩm nɛ mba paba sewa yɔ pɛwɛɛ ɛzɩ miliyɔɔnaa hiu yɔ; piyele nɛ mba pakpa-wɛ nɛ pasʊ na-wɛ yɔ pɛwɛ ɛzɩ kutokiŋ nasɩlɛ yɔ.

Paŋgɩladɛɛsɩ taa ɖiu ɖiu caɣʊ nɛ laŋhɛzɩyɛ fɛyɩ: komina nɔsɩ ɖɛya tɛma talɩɣ hiu nɛ naanza nɛ paanɩ ɛñɩnɩɣ se ɛmʊ kewiyaɣ nɛ ɖoŋ; nɛ pɩtɛma talɩɣ ɛzɩ hiuy nɛ naanza ɖɔɖɔ mbʊ yɔ. Keteŋa kpeekpe taa taa lɛ, Paŋgɩladɛɛsɩ taa kɛ ɛyaa kɩla ɖama kpɩtɩnaʊ; nɛ kilomɛta naa agbaba naalɛ taa lɛ, ɛyaa wɛ ɛzɩ kutoku mbʊyɔ: 1 000 hab/km. Paŋgɩladɛɛsɩ wɛ aŋgba cabɩ taa; Commonwealth taa ɖooo pɩnaɣ 1972, ASACR, nɛ BIMSTEC taa. Paŋgɩladɛɛsɩ tɛ ɛjaɖɛ ñʋʋtʋ kacalaɣ ñɩnʋ kɔyɔ Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975) nɛ wayɩ wayɩ ñɩnʊ kɔyɔ Abdul Hamid (1944-). Wayɩ wayɩ ñɩnʊ ɛnɛ ɛlɛɛzɩna Zillur Rahman (1929-2013).