Pɩjɛɖɛ kʊdɔŋ (Cancer - maladie)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Adenocarcinoma highly diffrerentiaded from the rectum (histopathology) taken at Dept. Clinical Pathomorphology and Cytology, Medical University, Lodz, Poland

Pɩjɛɖɛɣ kʊdɔŋ (egbeemiye katʊʊzɩtʊ) pɩkɛ kʊdɔŋ ŋgʊ pasɩma-kʊ nɛ kuludasɩɣ huyiŋ tɔyʊʊ tɔyʊʊ (egbeemiye) mbʊ pɩɖɔɔ sakɩyɛ nɛ pɩfɛyɩ camɩyɛ ɛyʊ tomnaɣ taa yɔ. Mbʊ lɛ pɩtɛ weyi ɛ-taa pɩwɛ mbʊ yɔ ɛyʊ ɛɛwɛʊ alaafɩya camɩyɛ. Pɩtɛ kuludasi nzɩ sɩlɩna lone kʊyʊmɖɩyɛ taa nɛ nzɩ tɩna pɩjɛɖɛ kʊdɔŋ ŋgʊ, nɛ kʊdɔŋ ŋgʊ kɩkpaɣ wɛtʊ ndɩ ndɩ nɛ kɩtɛyɩɣ kɩ-tɩ sakɩyɛ mbʊ ɛyʊ ɛɛnɩɣ pʊtɔɔbʊʊ yɔ.


Seɣtʊʊ wonduu nɛ pɩyɔɔ ɖɛzɩɣ kpɛlɛkʊʊ tɛ pɩyʊ wɛ pɩzɩɣ ɖɔɖɔ pɩwɛ. Tɩlɩyɛ kpɛlɛkʊʊ wɩlɩɣ se mɩnʊʊ yɔɔ lɛ 5 ntalɩ 10 pɩlɩna kʊdɔŋ ŋgʊ kʊyɔɔ lɛ, lɩna ɖɛzɩɣ kpɛlɛkʊʊ cɔlɔ nɛ kpaɣ 25 nɛ 30 % lɩna taba kʊyɔɔ cɔlɔ nɛ ,30 nɛ 35 % lɩna tɔɔnasɩ cɔlɔ (kɔzɩ kɔzɩ sʊlʊm ɖoŋ mbʊ) nɛ 15 nɛ 20 % lɩna ɖɛzɩtʊ cɔlɔ nɛ 10 nɛ 25 % ɛjaɖɛ wɛtʊ cɔlɔ (wɩsɩ wɛtʊ ndɩ ndɩ nɛ helim taa kʊdɔmɩŋ).

Accélérateur de particules Clinac 2100 C à la polyclinique de Courlancy à Reims, France.

Pɩtɛ kɩkalʊʊ ngʊ nabʊyʊ taa kɩcɛtʊ tɔbʊʊ se ɛzɩ kʊdɔmɩŋ kpɛlɛkʊʊ tɛ mbʊ yɔ pɩjɛɖɛ kʊdɔŋ kɛ ɛyʊ nɛ ɛjaɖɛ pɛ-hɛkʊʊ taa pɩyʊ, ŋgʊ ɖeɖe nɛ sɔnɔ tɛ ñɩnɩtʊ ɛɛpɩzɩɣ se tɩna nɛ tɩwɩlɩ keele mbʊ ɖɛzʊʊ kpɛlɛkʊʊ cɔlɔ tɩlasɩ nzɩ sɩlɩna ɛjaɖɛ cɔlɔ yaa ɛyʊ wɛtʊ cɔlɔ.

Publicité "Le cancer est guérissable"

Kpaɣ nɛ wayi wayi kpaɣɖʊ kʊnɛ kɩ-taa, pɩjɛɖɛ kʊdɔmɩŋ ɖɔ sakɩyɛ. Pɩdɛ ɖɔʊ mbʊ pɩlɩna wɛtʊ natʊyʊ naa ndʊ papɩza nɛ patɩlɩ yɔ pɩcɔlɔ (taba ñɔʊ nɛ sʊlʊm ɖoŋ mbʊ ñɔʊ nɛ tɔɔnasɩ nɛ wonduu tʊma sɔsɔnaa ɖɩlaɖɛ kuduyuŋ weyi pasɩma-ɩ se ɛlɩzɩɣ pɩjɛɖɛ kʊdɔŋ ñɔsɩ yɔ nɛ paɣlaka kadadayaɣ nɛ lone kʊyʊɖɩyɛ taa caɣʊ nɛ wɩsɩ yɔɔ caɣʊ) wɛtʊ lɛɛtʊ taa lɛ, pɩwɛ kaɖɛ se patɩlɩ wɛtʊ naa lala mba pɔyɔɔ pɩtɩŋgɩna nɛ kʊdɔŋ ŋgʊ kɩɖɔʊ yɔ.

Latɛŋ kʊnʊŋ taa lɛ, cancer (crabe, chancre, cancer) kɩñɔtɩna Kɩrɛkɩ kʊnʊŋ καρκινος, karkinos. Pɩwɛ ɛzɩ hɩɖɛ ndɩ Hippocrate hana-ɖɩ, mbʊ pʊyɔɔ pɩjɛɖɛ wɛna hosi pɩwalɩ nɛ paa hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa, ɖɔɖɔ ɛzɩ pɩcɛɖɛ wɛnaʊ naŋgbanzɩ yɔ. Kiɖe kʊyʊmɖɩyɛ ndɩ (Paul d’Egine) sɔzʊʊ ɖɔɖɔ se ɛ-hɩɖɛ lɩna nabɛyɛ cɔlɔ mbʊ alɩwaatʊ ɛɖɛna tomnaɣ piliŋga nakayɛ lɛ, eyeki kaʊ, ɖɔɖɔ ɛzɩ pɩcɛɖɛ yɔ alɩwaatʊ ndʊ ɛtamsɩɣ ɛ-tɩ nɛ nabʊyʊ yɔ.