One World Trade Center

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
OneWorldTradeCenter

Kuduyuu One World Trade Center yaa 1 World Trade Center yaa 1 WTC kɛna kuduyuu sɔsɔʋ sɔnɔ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ paɖana yaʋ hɩɖɛ size Freedom Tower kɛ ɖɩ-tʋma ɖɩpaɣzɩyɛ alɩwaatʋ taa yɔ. Kɩkɛ sɔnɔ kuduyuu keɣkeɣ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ pama-kʋ nɛ ndɩ yɔ. World Trade Center kuduyuu kʋnɛ, kɩwɛ ndɩ-kʋ kpem kɛ kɩmatʋ taa kɛ Lower Manhattan kɛ Niyuu Yɔrɩkɩ egeetiye taa kɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. Wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa lɛ, kuduyuu One World Trade Center yaa 1 World Trade Center kʋnɛ, kɩkɛ ɛsɔ mɩnʋʋ tɛ ɛsɔdaa kuduyuu ŋgʋ kɩkɩlaɣ kʋyʋʋ siŋŋ yɔ. Kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩna kɩ-taa, kuduyuŋ cikpeŋ yaa ɛsɔdaa kuduyuŋ ɛzɩ mɩnʋʋ nɛ nanaaza (104 étages) mbɩ yɔ.

One WTC construction 16 June 2013

Nɛ payaɣ ɛsɔdaa kuduyuŋ mɩnʋʋ kuduyuu kʋnɛ yɔ ɖɔɖɔ size One World Trade Center ɛzɩ kɩ-ɖaɣʋʋ ŋgʋ kʋkʋ kaɣwɛ hayuu kiŋ nɛ World Trade Center yɔ. Paa yɔka kʋ-kʋ wayɩ lɩʋ alɩwaatʋ taa kɛ evemiye 11 wiye salaŋ fenaɣ taa. Pɩɩkɛ pɩnaɣ 2011 taa kɛ wayɩ lɩʋ you ŋgʋ kɩlakaɣ. One World Trade Center kuduyuu kʋnɛ, kɩwɛna hayuu nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ kʋlɔmʋʋ taa nɛ World Trade Center lone kɩpanɖɛ taa.

Kɩ-walanzɩ taa talɩɣ ɛzɩ ɛkɩtaaɖɩwaa 6,5 mbɩ yɔ. Ki-lone wɛ kɩpɩnʋʋ 6 World Trade Center lone taa keɣkeɣ. ŋsɩŋka kuduyuu kʋnɛ kɩ-hɛkʋ taa kɔyɔ, ŋna size, ki-hayuu kiŋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ŋlosuu egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Vesey Street yɔ; nɛ kɩ-wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ lɛ, ŋna West Street egeetiye; Kuduyuu kʋnɛ, kɩ-hadɛ kiŋ taa lɛ, ɖɩnaɣ Fulton Street egeetiye lone nɛ pɩtɛzɩna Washington Street egeetiye nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ.

1 WTC Feb 2013

Kuduyuu kʋnɛ, kɩ-matʋ tɛ tigiɖe nɛ ki-tigilaɣ tɩŋgɛ paɣza evemiye 27 kɛ ɖomaɣ fenaɣ taa pɩnaɣ 2006 taa. Evemiye 30 n̄ɩŋgʋ wiye kɛ lakɩŋ fenaɣ alɩwaatʋ taa kɛ pɩnaɣ 2009 taa lɛ, ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Port Authority of New York and New Jersey yɔ, ɖɩ-kʋlaɣ nɛ ɖɩ-wɩlɩ kalaɣ size pɩɩkɩlaɣ ɖeu size, kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ, paɣtɩlɩ kɩ-hɩɖɛ camɩyɛ ɛzɩ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ; ɛlɛ pɩtaakɛ ɛzɩ paɖanɩɣ yaʋ size Freedom Tower yɔ.

One World Trade Center kuduyuu kʋnɛ, pɛtɛŋga-kʋ maʋʋ nɛ asiyee wɛtʋ lɛ, pɩɩkɛ evemiye 30 wiye kɛ kɩyɛɛna fenaɣ aalɩwaatʋ taa kɛ pɩnaɣ 2012 taa. Agoza fenaɣ alɩwaatʋ taa kɛ pɩnaɣ 2014 taa mbɩ yɔ kɛ evemiye 10 n̄ɩŋgʋ wiye, pɛtɛza sɩʋ kpaɣkpaɣ nʋmɔʋ wɩlʋʋ kpenzelaɣ ɖɩɖʋyɛ. Kpenzelaɣ ŋga ke-yebina nɛ patɩlɩ size One World Trade Center kɛna kuduyuu sɔsɔʋ nanaaza ŋgʋ ŋgʋ kɩkɩlaɣ kʋyʋʋ kpem kɛ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ yɔ.