Aller au contenu

One World Trade Center

Pɩlɩɩna Wikipediya
OneWorldTradeCenter
One WTC construction 16 June 2013
1 WTC Feb 2013

One World Trade Center kuduyu sɔsɔʊ nakʊyʊ nɛ kɩwɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʊ taa. Patasʊ-kʊ yaʊ ɖɔɖɔ se laŋhɛzɩyɛ (Freedom tower). Kuduyiŋ sɔsɔŋ tɛ kpalahusi lʊya mba pama One World Trade Center kʊnɛ yɔ pa-taa kɔyɔ: David Childs (Skidmore, Owings and Merrill nɛ kɩ-tɛ tamaɣ laɖʊ kɔ yɔ WSP Cantor Seinuk.

Papaɣzɩ kʊduyu kʊnɛ maʊ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 27 pɩnaɣ 2006 nɛ pɛtɛm-kʊ maʊ agoza fenaɣ hiu ŋgʊ wiye pɩnaɣ 2013. Ɛlɛ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ naatozo ŋgʊ wiye pɩnaɣ 2014 kɛ patʊla kɩ-nɔnɔsɩ. Liidiye nɖɩ pamana-kʊ yɔ, patɩma ɖɩ-ñʊ kɛ ɖomaɣ fenaɣ 2012 ɛlɛ panaa se pɩtalʊ ɛzɩ tɔɔlarɩnaa kɛ miliyarinaa 3,9 yɔ.

Kʊdʊyʊ sɔsɔʊ kʊnɛ palakɩ kɩ-taa tʊma sakɩyɛ nɛ a-taa kɔyɔ: ansayɩ tʊma ndɩ ndɩ ɖɩlaɖɛ, keteŋga kpeekpe yɔɔ dɔm tʊma yaa ɛzɩ ɖamalaŋgata lɩmaɣza ndɩ ndɩ naʊ nɛ kuduyiŋ sɔsɔŋ kpalahusi. Wondu ndʊ pamana kuduyu ŋgʊ yɔ ɩnʊ yɔ: kaɖaɖa ñɩɣla, ñɩɣla wona awɛ ɖoŋ camɩyɛ yɔ nɛ a-taa fɛyɩ pɔŋ yɔ nɛ alʊmɩnɩyɔm.

Kuduyu kʊnɛ kɩ-kʊyɩmɩŋ taa talɩ ɛzɩ mɛtanaa 417 yɔ nɛ sizika ɖalakɩŋ taa ñamaɣna mɛtanaa 546. Kpaagba kuduyu kʊkʊyɩmɩŋ taa wɛ ɛzɩ mɛtanaa 541,3 piyele kɩ-tɛ walanzɩ kɛlɛ 325279 m2. Ɛsɔtaa nʊmʊŋ kpɛnda 104 piyele tɛtɛɛ kkuduyiŋ ñɛwɛ kagbnzɩ. Ñɩɩtʊ kɩkpazɩŋ wɛ 73.