Niwu Hamsirii

Pɩlɩɩna Wikipediya
New Hampshire in United States (US48)

Niwu Hamsirii kɛna Etaazunii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ cikpetʊ natʊyʊ. Nɛ Etazuunii ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ ajɛya cikpena naayɛ nɩɩnɩwa kpɛndɩna nɛ aɖʊ nɔɔ nɛ awɛɛ ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ taa kpayɩ.

Connecticut River 6 - panoramio

Tɛtʊ ndʊ tɩcɔ ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ nɛ tɩta yɔ ndʊ yɔ: Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ MeeniAtlantikii Lɩŋamʋʋ, wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa kiŋ lɛ Fɛɛrmɔɔn, hadɛ kiŋ lɛ Masacusɛtsi nɛ hayʊ kiŋ lɛ Keebɛkii.

Pamaza Niwu Hamsirii ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ taa lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ ɛzɩ 24 239 km2 nɛ ɖenɖe tɛtʊ ñabɩ wɛɛ yɔ, peeɖe pɩtalʊʊ ɛzɩ 23 415 km2 yɔ nɛ ɖenɖe lɩm ñɛwɛɛ yɔ, peeɖe ñɛwɛʊ ɛzɩ 824 km2 yɔ pʊtɔbʊʊ se pɩtalʊʊ ɛzɩ 3,4 yɔ kɛ mɩnɩʊ yɔɔ. Ɛjaɖ ɖɩnɛ ɖɩkɛŋna 45 ñɩnɖɛ ɛyaa ɖɔʊ taa kɛ Etazuunii ajɛya kɩkpɛndʊʊ kpeekpe taa.

GranthamNHUMC

Niwu Hamsirii taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Concord nɛ tɩ-taa ɖɔɖɔ kɛ ɛyaa kɩla ɖɔʊ nɛ ndʊ tɩ-taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ yɔ ndʊ lɛ Maazɛstɛɛrɩ.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɖɩ kɛŋna ɛjaɖɛ nakʊ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩsʊ Etaazunii ajɛya kɩkpɛndʊɣ ŋgbɛyɛ taa yɔ. Ɛlɛ pɩɩkɛ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 21 ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1788. Pɩnaɣ 2010 taa paakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ paana ɛyaa ɛzɩ 1 316 470 yɔ.

New Hampshire-00732B - Flume Covered Bridge (15306602335)

Payaɣ Niwu Hamsirii ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-ñʊʊdʊ fɛyɩ nɛ weyi ɛcaɣ e-ɖeɖe yɔ se Chuck Morse (R) piyele nɛ komina ñʊndinaa kɔyɔ: Maggie Hassan (D) nɛ Jeanne Shaheen (D).

Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ yɔ aŋgilisi.