Martin Luther King

Pɩlɩɩna Wikipediya

Martin Luther King Jr. kɛ kedenzi naalɛ hɛkʋ taa pɩɣa. Kedenzi nzɩ lɛ Afrika nɛ Amerika. Pa-naalɛ pɛ-hɛkʋ taa pɩɣa yaa pɔɔ kɛlɛ Martin Luther King Jr. mbʋ pʋyɔɔ yɔ, e-liɖe lɩnɛ Afrika nɛ palʋla-ɩ Amerika ɛjaɖɛ taa kɛnɛ. Palʋla ɖajaa ɛnɛ kɛ kɔlaɣ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1929 n̄ɩŋga taa.

Egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Atlanta kɛ Géorgie tɛtʋ taa yɔ, tɩ-taa palʋla-ɩ. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛwɛ lɔŋ siŋŋ kɛ ɛ-tabalaa nɛ samaɣ ŋga ka-taa ɛwɛ yɔ kɔ-cɔlɔ. Ɖɩtɔsɔɔ size ɛɛwɛ ndɩ kpem nɛ lalaa. Ɛlakasɩ nɛ ɛ-n̄ʋʋ taa hʋhʋyɛ kaawɛ ɖoŋ siŋŋ. ɛkɛ pɩɣa ŋga kamaɣzɩm ɖɔwa kpeɖem nɛ kaatɛŋ maɣzɩm wiɖi yɔ. Ɛkɛ abalʋ pasamam nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Ɖajaa Martin sɩba ɖomaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ naanza (4) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1968 n̄ɩŋga taa. Pɩlaba size ɛwɛna pɩnzɩ niidozo nɛ nakʋ yaa hiŋ naadozo nɛ nakʋn (39) lɛ ɛsɩba. Egeetiye yaa tɛtʋ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ payaɣ size Memphis kɛ ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payaɣtʋ size Tennessee yɔ tɩ-taa kɛ Amerika ɛjaɖɛ taa.

Paa lee ŋna-ɩ yaa paa lee ɛwɛ kɔyɔ, ŋna mbʋ size ɛwɛ maɣzim lim lim taa. Ŋna kɔyɔ ŋtɔŋ size ɛlesaɣ e-koobu nɔɔyʋ. Ɛlɩmaɣza kam kɛlɛ size ɛla ɛzɩma nɛ laŋhɛzɩyɛ tɔyɩ ɛjaɖɛ taa nɛ kedeŋa kpeekpe yɔ. Ɖajaa sɔsɔ Luther King kɛ Ɛsɔ lɩm sɔʋʋ lɩmaɣza tɩŋgɩyʋ sɔsɔ nɔɔ yʋ kɛ Amerika ɛjaɖɛ taa. Ɛkɛ abalʋ sɔsɔ weyi ɛlʋkʋ kahɛza kɛ laŋhɛzɩyɛ wɛʋ nɩmɔʋ taa yɔ.

Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ ɛyʋ weyi ɛlʋkɩ ɛyʋ wezuu caɣʋʋ waɖɛ yɔɔ yɔ. Amerika ɛjaɖɛ taa peeɖe lɛ, ɛnʋ kɛna yoyu yaa lʋbɩyʋ ka-hɛza tʋ weyi ɛ-kandɛyʋ Afrika ɛyaa yaa samaɣ waɖɛ yɔɔ yɔ. Ɛyaa kɩkpɛdaɣ yaa malɩna Afrika tɩna yɔɔ kandɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ lɛ ɖajaa Martin ɛnʋ. Ɛlʋkaɣ siŋŋ size tɛyɩtʋ yaa mɛndɛ tʋ tɔm ɛtaawɛ. Ɛlɩmaɣza taa lɛ, ɛyaa kɩkpɛdaɣ nɛ anasaayɩwaa pɛkpɛndɩ n̄anaɣ nɛ pɔtɔ ka-taa.

Ɖajaa sɔsɔ Martin Luther King mʋʋ pɩnaɣ 1964 n̄ɩŋga taa mbʋ yɔ kɛ samtʋ takayaɣ. Samtʋ takayaɣ kanɛ, pɛcɛlɛyɩ kɛ nɛ kamuna-ɩ pɩlɩɩna ɛzɩma ɛnʋ ɛzɩ, ɛlʋkɩ ka-hɛza kɛ ɖiu ɖiu caɣʋʋ yɔ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛʋʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛ-caa payaɣ size Martin Luther King Sr., nɛ e-ɖoo kɛlɛ Alberta Williams King. Ɛ-caa kɛ Ɛsɔ lɩm sɔʋʋ lɩmaɣza tɩŋgɩyʋ, ɛzɩ payaɣʋ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "Pasteur Baptiste" yɔ.