Marlene Dietrich

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Marlene Dietrich in Stage Fright trailer

Marie Magdalene Dietrich kɛ payaɣ hɩɖɛ kɛlɛʋ yem yaa palɩ kɩlɩʋ size Marlene Dietrich. Ɖoɖoo halʋ sɔsɔ lɔŋ tʋ ɛnɛ, ɛkɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Caama yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa Caama ɛjaɖɛ taa tʋ. Halʋ sɔsɔ ɛnɛ ɛ-maɣmaɣ ɛla takayɩsɩ nɛ ɛpɩsɩ Amerika ɛjaɖɛ tɛtʋ taa pɩɣa. Palʋla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ lʋbɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ lʋbɛ (27) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1901 n̄ɩŋga taa.

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, nɖɩ-ɩ payaɣ size Pɛrɩlɛɛ egeetiye kɛ Caama tɛtʋ taa peeɖe. Ɖɩɖɔkɩ size, Caama ɛjaɖɛ tɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ egeetiye yaa lone payaɣ size Berlin. Ɖoɖoo Marie Magdalene ɛnɛ, ɛsɩba agoza fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ loɖo (6) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1992 n̄ɩŋga taa. Fransɩ ɛjaɖɛ tɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ taa ɛsɩba.

Marlene Dietrich 02

Fransɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋʋ payaɣ size Paarii tɛtʋ. Ɛcalɩna ɛ-tɩ kpaɣʋʋ yaa ɛ-tɩ ɖʋzʋʋ kɛ minziiki tʋmɩyɛ labʋ taa. Pɩkɔma pɩtalɩ pɩnzɩ 1920 n̄ɩnzɩ pazɩtʋ taa mbʋ yɔ lɛ, ɛha ɛsɛ yaa ɛkɛzɩ ɛ-tɩ nɛ maɣzɩm tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ, ɛzɩ payaɣʋ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size théâtre yɔ. Kpakpaɣ mbʋ ɖɔɖɔ lɛ, ɛ-ɖɩɩna labʋ sinimaɣ ɖɔɖɔ.

Ɖoɖoo Audey nɛ von Sternberg patabalɩyɛ nɩmaʋ taa palaba filim waa lʋbɛ. Pe-filim waa mba, pa-taa nabɛyɛ kɔyɔ : Filim Morocco kɛ pɩnaɣ 1930 n̄ɩŋga taa, nɛ filim Shanghaï Express kɛ pɩnaɣ 1932 n̄ɩŋga taa; nɛ lone (où) L'Impératrice rouge kɛ pɩnaɣ 1934 n̄ɩŋga taa. Filim waa mba, pawayɩ sakɩyɛ tɔma size halʋ ɛnɛ, ɛwayɩ fɛyɩ. Mba yɔ mbʋ yɔ, pɛwɛ naalɛ ɛjaɖɛ taa, samaɣ ɛtɛɖʋʋ aleɣya wendu.

Marlene Dietrich Stage Fright Trailer 2

Pʋyɔɔ yɔ paya-ɩ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "Femme Fatale". Pʋwayɩ lɛ, ɛkɛzɩ ɛ-tɩ nɛ tanaʋ filim waa ɖɩlaɖɛ. Ɛna ɛ-taabalaa ndɩ ndɩ. Filim waa nɛ mba ɛna wɛ palaba yɔ pa-taa nabɛyɛ kɔyɔ : ɛna Ernst Lubitsch pe-filim kɛlɛ "Angel" kɛ pɩnaɣ 1937 n̄ɩŋga taa. Ɛna René Clair pala La Belle Ensorceleuse tɛ filim kɛ pɩnaɣ 1941 n̄ɩŋga taa yaa Billy Wilder tɛ filim "La Scandaleuse de Berlin" kɛ pɩnaɣ 1948 n̄ɩŋga taa.