Aller au contenu

Maka

Pɩlɩɩna Wikipediya
Hadji Macca

Maka kɛna Arabii-Sahʊditi ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ tɛtʊ tʊnɛ nɛ teŋu ŋgʊ payaɣ-kʊ se Pɔɔ Kɩsɛɛmaɣ yɔ nɛ kilomɛtanaa 80. Malɩŋ cɔlɔ lɛ peeɖe palʊla ɛsɔ tiiyu weyi payaɣ-ɩ se Mohamet yɔ nɛ pɩɩkɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ looɖo taa. Maka kɛna-wɛ ɖɔɖɔ ɖenɖe pɩkɛna kɩcɛyʊ kɛ paa malʊʊ ŋgʊ lɛ se kɩɖɔ nʊmɔʊ kɩɖeɖeu nɛ payaɣ elewu kɛ pɛ nɛ pɩwayɩ lɛ pasʊlɩmɩ Ala kɛ ñɩm mbʊ pɔsɔɔla yɔ. Paaɖɔŋ pa-nʊmɔʊ kiɖeɖeu lɛ, pɔcɔʊ pɩyɛ kiɖeɖeye naɖɩyɛ nɛ payaɣ-ɖɩ se Kaaba nɛ kɩwɛ mɔsikee ŋgʊ payaɣ se Masjid Al-Haram yɔ (pʊtɔbʊ se mɔsikee kiɖeɖeu).

Ibrahim al Khalil road Makkah - panoramio

Malɩŋ cɔlɔ lɛ pɩtɛ sɔnzɩ nzɩ sɩñɔ pɔ-cɔzɔ weyi payaɣ-ɩ se Ibrahim yɔ ɛ-cɔlɔ nɛ pɩtaha nɔɔyʊ nʊmɔʊ se ɛñɔtɩna Kaaba ŋgʊ yee ɛtɛkɛ malʊʊ kɔyɔ. Malɩŋ tɛ paɣtʊ taa lɛ pɩkɛna paa malʊ ŋgʊ lɛ kɩjɛyʊ se kɩɖɔ nɔmɔʊ kiɖeɖeu ŋgʊ tam kʊɖʊmbʊ e-wezu taa yee ɛpɩzʊ kɔyɔ. Maka tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ Arabii-Sauditi nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa nɛ tɩwɛ Hɛjajɩ nɛ Aziri pɛ-hɛkʊ taa. Teŋu kidiiliŋ ŋga payaɣ-kʊ se Ceda yɔ kiposina tɛtʊ ndʊ nɛ kilomɛtanaa ɛzɩ 80 yɔ. Pɩnaɣ 2012 taa pakalɩ kɩgalʊ lɛ ɛyaa kpɛnda 1 547 360.

King Abdul Aziz Gate - panoramio

Tɛtʊ sʊzɔtʊ tʊnɛ tɩɖɛɣʊ nɛ ɛsɩnda kpem yɔ pɩlɩɣna nɔmɔʊ kiɖeɖeu ŋgʊ malɩŋ ɖɔŋ paa pɩnaɣ ŋga yɔ. Peeɖe ɛyaa pɩzɩɣ patalɩ miliyɔɔnaa naalɛ pɩkɩlɩna alɩwaatʊ ndʊ Ramadaŋ fenaɣ talɩɣ lɛ mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛyaa lɩɣna ajɛya ndɩ ndɩ se powoki atima. Malɩŋ wokɩɣ maka yɔ papɩsɩɣ nɛ pekpe lɛ papɩsa aljiwaa yaa pɩkɛ halaa kɔyɔ papɩsɩʊ aziyawaa. Maka wobu wɛ kaɖɛ; pɩpɔzʊ liidiye siŋŋŋ.

Pɩnaɣ 2012 taa Malɩŋ weyi ewoba yɔ pamaɣna ɛzɩ milɩyɔɔnaa naatozo ɖeke yɔ, ŋgʊ ɛjaɖɛ yɔɔ malɩŋ tala ɛzɩ miliyari kʊɖʊmʊ nɛ hɔɔlʊʊ yɔ. Pʊtɔbʊʊ se Malɩŋ mɩnʊʊ yɔɔ lɛ, 0,2 ɖeke wobina-kʊ. Kaaba kɩ-kʊyɩmɩŋ taa maɣna mɛtanaa hiu nɛ kagbanzɩ (15) nɛ Malɩŋ tɔŋ se kacalaɣ weyi ɛsɔ lɩza nɛ paya-ɩ se Adam ɛnʊ ɛmana kaaba ŋgʊ nɛ pʊcɔ Ibrahim nɛ ɛ-pɩyalʊ Ismaïl.