Aller au contenu

Ludwig van Beethoven

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ludwig van Beethoven

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Otirisi
Ɛ-tʋmɩyɛ soo maɖʋ sɔɔ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Bonn, Electorate of Cologne, Caama
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Fɩyɛɛnɩ, Otirisi
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Lakɩŋ fenaɣ 26 wiye, pɩnaɣ 1827
Beethoven
Beethovenhome
Beethoven sym 6 script
Ludwig van Beethoven - symphony no. 5 in c minor, op. 67 - i. allegro con brio
Beethoven Piano Concerto No 5 Movement 3

Palʊla Ludwig van Beethoven kɛ Bɔnɩ tɛtʊ taa, Caama ɛjaɖɛ taa kɛ saŋayɩŋ fenaɣ 15 yaa 16 wiye pɩnaɣ 1770 nɛ ɛsɩ Viyɛnɩ tɛtʊ taa, Otrisi ɛjaɖɛ taa ɛɛwɛna pɩnzɩ 56. Ludwig van Beethoven kɛna weŋgalɩyʊ nɛ cɩmʊ maɖʊ. Viyɛnɩ tɛtʊ taa lɛ ɛnʊ lɛ kpaagbaa tʊ weyi ɛwɛ lɩmaɣza cɔlʊʊ pɩlɩʊ taa yɔ. Pʊcɔ nɛ pɩɖɩkʊna-ɩ lɛ, Gluck, HaydnMozart kɛ pɩɩɖɩʊna. Ɛ-tʊmɩyɛ labʊ taa kɛ evemye naɖɩyɛ ɛ-taabalʊ Haydn heya-i se ɛkɛna ɛyʊ weyi papɩzʊpɔtɔmɩ-ɩ se ɛwɛna ñɔŋ sakɩyɛ, laka sakɩyɛ nɛ ciyamna sakɩyɛ yɔ. E-wendu wɛ ndɩ ndɩ nɛ natʊyʊ wɛ tɛmm.

Patalʊlɩ Ludwig van Beethoven kɛ hɔʊ ŋgʊ kɩ-taa nɛ ñɩm nɛ leleŋ yɔ. Ɛ-cɔzɔ kɛ payaɣ se Ludwig van Beethoven nɛ ɛnʊ lɩna-ɩ. Palɩna Flamandi tɛtʊ taa nɛ ɛlɛ ñɛkɛ wendu teyu sɔsɔ nɔɔyʊ. Ɛ-caa, Johann van Beethoven (1740-1792), kɛna wenkalɩyʊ nɔɔyʊ. Ɛ-caa ɛnʊ ɛkɛna kʊñɔndʊ nɔɔyʊɛlɛ ɛñɔyʊ sʊlʊm kamaɣ fɛyɩ. Ɛwɛna pana ɖɔɖɔ ɛlɛ ɛcɛyɩ ɛ-tɩ nɛ ɛpazɩ ɛcɔna e-piya yɔɔ camɩyɛ nɛ e-tenezi nakayɩ yɔɔ.