Ludwig van Beethoven

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ludwig van Beethoven
Beethoven18045JosephMähler.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Otirisi
Ɛ-tʋmɩyɛ soo maɖʋ sɔɔ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Bonn, Electorate of Cologne, Caama
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Fɩyɛɛnɩ, Otirisi
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Lakɩŋ fenaɣ 26 wiye, pɩnaɣ 1827
Signature Van Beethoven.svg
Beethoven

Ludwig van Beethoven kɛ Caama ɛjaɖɛ taa pɩɣa yaa caama tʋ. Ɛkɛ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɛkɛ abalʋ. Palʋla-ɩ egeetiye yaa lone nɖɩ payaɣ-ɖɩ Bonn yɔ ɖɩ-taa. E-femiye yaa ɛ-kɩyakʋ kʋlʋlʋʋ kɛlɛ hiu nɛ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ 1770 pɩnaɣ taa.

Beethovenhome

Ɖajaa Ludwig van Beethoven ɛnʋ, ɛsɩba Fɩyɛɛnɩ egeetiye tɛtʋ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ loɖo (26) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ lakɩŋ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1827 alɩwaatʋ taa. Ɛkɛ kpagbaɣ Vienne egeetiye tɛtʋ taa ɛyʋ yaa tʋ weyi, ɛwɛ lɩmaɣza cɔlɩyaa pana pa-alɩwaatʋ ɖɛwa wayɩ lɛ yɔ; papaɣ hɩlaa yɔ : Ɖajaa Gluck, nɛ pɩtasɩna ɖajaa Haydn, nɛ pɩtɛmna ɖajaa Mozart.

Beethoven sym 6 script

Beethoven ɛnɛ, ɛcɛyɩ ɛ-tɩ nɛ ɛkʋsɩ ɛ-ɛjaɖɛ hɩɖɛ kɛ minziiki hɔɔlʋʋ taa. Ɛtɛ minziiki yeba kɩlɛdɩ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ yaa wɩsɩ ɖigbenɖe taa ŋmba n̄ɩŋgʋ kɛ kpaɖʋ hiu nɛ nakʋ (19) n̄ɩŋgʋ alɩwaatʋ sʋsɔtʋ taa. Ɖajaa Haydn keheyaa nayɩ pɩnaɣ 1793 alɩwaatʋ taa size, ɛ-fɛyɩɩna ɖɔndɩyɛ. Haydn tɔŋ ɛ-tɔm size, ɛlakɩ putukuna ɛnʋ maɣzɩm siŋŋ. Ɛ-tɔŋ ɛ-yɔ size : ɛkɛ ɛnʋ maɣzɩm taa lɛ, kɛ ɛyʋ weyi ɛwɛna n̄ʋŋ sakɩyɛ mbɩ yɔ, nɛ laŋa yaa n̄ama sakɩyɛ ɖɔɖɔ mbɩ yɔɔ yɔ, nɛ pɩtasɩna, ciyamnaa yaa kalɩzasɩ sakɩyɛ ɖɔɖɔ mbɩ yɔ kpem.

Ludwig van Beethoven - symphony no. 5 in c minor, op. 67 - i. allegro con brio

Patɩlɩ-ɩ nɛ ɛ-tʋma kpeekpe pɩtɩŋgʋna minziiki tʋma kpeekpe taa. Pɩkɩlɩna e-weŋgalaɣ minziiki n̄ɩŋga yɔ. Mbʋ yɔ, ɛ-tɛ wendu teu pasa pɩkɛdɩna samaɣ kpeɖem. Pɩkɛna samaɣ kɛ wendu teu liɖe sʋsɔyɛ. Ɛwɛna nimiye ɖɔɖɔ kɛ piyano mabʋ taa nɛ wendu ndʋ peteu nɛ pɩhaɣ ɖom yɔ tɩlɩzʋʋ taa ɖɔɖɔ.

Beethoven Piano Concerto No 5 Movement 3

Ɛ-kaɣwɛna ɛzɩ pɩnzɩ nɛɛlɛ nɛ lʋbɛ mbɩ yɔ lɛ (27), ɛpaɣzɩ fezu kaɖɛ n̄ɩŋgʋ. Pɩpaɣzɩ-ɩ nɛ tandamɩtʋ yaa ndamɩtʋ yaa yɔɔdaɣ kɩɩnɩʋʋ kʋdɔŋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛ-fɛyɩ tabalʋ, ɛsʋʋ kʋn̄ɔŋ sʋsɔʋ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ ɛlakaɣ e-minziiki nɛ taɣ leleŋ nɛ sɔlɩm kɩbam siŋŋ.

Pɔcɔna ɛ-tʋmɩyɛ kɩpanɖɛ labʋ, nɛ palabɩ kʋjɔʋ yaa pɛhɛyɩ-ɩ pɩlɩɩna pʋyɔɔ nɛ ɖajaa sʋsɔ Romain Rolland tɛ ŋŋ yɔɔdʋʋ yɔ. Etisaɣ nɛ ɛyɔɔdɩ size, ɖajaa Ludwig van Beethoven wɛ ɖɔɖɔ soci nɛ kɔɔnɔɔ minziiki tɩna. Ɛkɛ ɖɔɖɔ, sɔdʋʋ tʋ yaa pɔtɔŋgʋ size ɖoŋ tʋ sʋsɔ kɛ minziiki tʋmɩyɛ labʋ kɩfam taa. Beethoven cɛyɩ ɛ-tɩ kpem nɛ ɛkɛ, ɛyʋ weyi patɩlɩ siŋŋ yɔ kɛ minziiki caanaʋ tɔm hɔɔlʋʋ taa.