Klɔrɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Klɔrɩ kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pɩyʊ weyi ɛ-tɛ ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 17 nɛ yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Cl. Ɛkɛ halɔzɛnɩ waa taa weyi ɛkɩlɩ-wɛ kpɩtɩnaʊ yɔ. Klɔrɩ tɔyɩ ɛjaɖɛ taa yem nɛ weyi ɛwɛ ɛzɩ ɛnʊ yɔ nɛ ɛ-tɔm kɩlɩ kɩjɛyɩɣ yɔ ɛnʊ lɛ tablɩ yɔɔ ɖɔm yaa sɔdɩyɔm tɛ klɔrɩ (NaCl). Ɛnɛ ɛnʊ ɛ-tɔm wɛ kɩjɛyɩɣ feziŋ sakɩyɛ caɣʊ taa. Klɔrɩ yem taa lɛ, wɛ ɛzɩ pɩyʊ kɔtɩɩ weyi paya-ɩ se tɩklɔrɩ Cl2, pɩkɛ fefeku ŋgʊ kɩwɛ caaʊ sʊtʊ lɩm tɩyɛ tɩŋ hatʊ kpɛdɩŋ tɛ mbʊ yɔ nɛ kɩkpɩndɩ kɩkɩlɩ helim maɣmaɣ alɩwaatʊ ndʊ yee ɛjaɖɛ taa soŋaɣ nɛ ɛsɔkaɣ taa ɛwɛ camɩyɛ kɔyɔ. Pɩkɛ fefeku ŋgʊ kɩ-tɛ sɔŋ fɛyɩ ɖɛʊ nɛ kɩ-taa wɛɛ sɔtʊ piŋ yɔ.

Klɔrɩ hɩɖɛ lɩna krɛkɩ kʊnʊŋ taa chloros nɛ pʊ-tɔbʊʊ se tɩŋ hatʊ kpɛdɩŋ calaala, pɛkɛtɩɣ nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɔlɩm. Palakɩ klɔrɩ pɩtɩŋna klɔrɩ pʊtʊnaa yɔɔ pɩlɩna kalɩkɔdaɣ kɔzɩ kɔzɩ nazɩyʊ yɛkɛlɩnayʊ yɔɔ. Klɔrɩ yɔlɩɣ yem, nɛ kɩwasɩɣ alɩwaatʊ ndʊ pɩtalɩɣ -34°C ɛjaɖɛ soŋaɣ cɔlɔ.

Klɔrɩ wɛna wazaɣ piŋ lɩm keletuu alɩwaatʊ taa, pɔɖɔɔnʊʊna sɔŋ, hʊlʊmɩŋ wondu taa nɛ ɖɔɖɔ cotu fefeku taa. Pɩlɩna ɛzɩma klɔrɩ wɛ sɔtʊ piŋ mbʊ lɛ, ŋgʊ kɛna kajalaɣ fefeku ŋgʊ palabɩna tʊmɩyɛ kajalaɣ kedeŋga kpeekpe you ɖeɖe ɛzɩ you fefeku malɩfa.

Klɔrɩ lɩna krɛkɩ kʊnʊŋ taa khlôros nɛ pʊ-tɔbʊʊ se tɩŋ hatʊ kpɛdɩŋ calaala. Pana klɔrɩ pɩnaɣ 1774 ɛlɛ kpɛlɩ kpɛlɛkɩyʊ Carl Wilhelm Scheele albɩna tʊmɩyɛ, ɛlɛ pʊcɔ ehiɣ nɛ ɛna lɛ ɛkpaɣ klɔrɩ ñɩmɩŋ lɩm nɛ etosi makanɛzɩ yɔɔ. Kɛlɛ Scheele maɣzɩɣ nɛ ɛtɔŋ se kɩ-taa wɛ okɩsɩzɛnɩ. Ɖooo pɩnaɣ 1810 alɩwaatʊ Humphry Davy ha hɩɖɛ se klɔrɩ, pɩtɩŋna ɛzɩma kpɛlɩ kpɛlɛkɩɣ ɖeɖe lɛ pɩkɛ pʊtʊ weyi ɛwɛ ndɩ yɔ.

Kpaɣ nɛ kpaɣɖʊ 19 lɛ, klɔrɩ kɔzɩ kɔzɩ kɩwɛʊ ɛzɩ safɛlɩ lɩm yɔ yɔ, palakɩ-kʊ tʊmɩyɛ nɛ palʊkɩna nɛ mʊzʊŋ yaa soŋ nɛ palakɩna kelekele lɩm. Palakɩn-ɩ ɖɔɖɔ tʊmɩyɛ nɛ pahʊlɔnzɩna tɔɔla tɔɔla tʊma sʊsʊna taa. Kpaɣ nɛ kedeŋga kpeekpe you naalɛ ŋgʊ tɛmtʊ wɛɛ palakɩnaɣ klɔrɩ tʊmɩyɛ anasaayɩ lɩm ɖɩyayɛ taa. Palakaɣna-ɩ tʊmɩyɛ nɛ pakʊna ŋñɩɩ cɛkasɩ lɩm naa mba pa-taa ɛyaa yawaɣ yɔ nɛ posoŋaa yaa peniida yɔ pa-taa.