Aller au contenu

Sɔdɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Sɔdɩyɔm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pɩyʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 11 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa yɔ Na (latɛŋ kʊnʊŋ taa lɛ, natrɩyɔm). Sɔdɩyɔm tomnaɣ yem kɛ ñɩɣlɩm ɖɔfɩɩ pɩyʊ nɛ ɛ-yɔɔ ñɩlɩsɩɣ liidiye tɩyɛ, nɛ ɛpazɩɣ ɛñaŋ, nɛ ɛwɛ ɖɔɖɔ ɖʊʊyʊ pʊtʊnaa taa. Paakatɩɣ sɔdɩyɔm yem ŋnɔɔ ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ ɛpazɩ ɛtɔyɩ kpem ɛzɩ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊnaa yɔ, kɔzɩ kɔzɩ ɖɔm mbʊ palakɩ-pʊ nɛ ɖoozi yɔ.

Paasɩma sɔdɩyɔm ɖooo pitihiɣ pɩnzɩ taa kɛ wondu taa ɛlɛ palɩzɩ-ɩ pʊcɔ pɩnaɣ 1807, alɩwaatʊ ndʊ kɩpaɣlʊ Humphry Davy laba nazɩyʊ yɛkɩlɩnaʊ pʊʊzɩyʊ yɔ. Hɛkʊ wɛɛ taa, palakaɣ tʊmɩyɛ nɛ sɔdɩyɔm pʊtʊ nɔyʊ ɛ-hɩɖɛ lɛ sodanum ɛlɛ latɛŋ kʊnʊŋ taa kɛlɛ nɛ pawazɩɣna ñʊʊ holuu kʊdɔŋ. Sɔdɩyɔm yʊsaɣ mayaɣ Na lɩna latɛŋ taa sɔdɩyɔm pʊtʊ nɔyʊ cɔlɔ ɛlɛ payaɣ se natrium, hɩɖɛ nɖɩ ɖɩ-maɣmaɣ ɖɩlɩna krɛkɩ kʊnʊŋ taa νίτρον (nitron). Paa Caama, ɖɔɖɔ ɛzɩ Tanemariki taa ŋtalɩ Neyerilandi ɛjɛyɛ mbʊ yɔ payaɣ sɔdɩyɔm se natrɩyɔm.

Ɖɔɖɔ ɛzɩ ɖʊyʊ wondu lɛɛtʊ yɔ, sɔdɩyɔm wɛ leleŋ, kʊ-hʊlɩmɩ kpʊzɩyɛɛ, pɩla sɛʊ yɔɔ tɩyɛ. Ɛkɛ pʊtʊ weyi ɛñaŋ lɔŋ yɔ, kɔzɩ kɔzɩ yee ɛwɛ niikaɣ helim taa nɛ pɛkpɛnda ɛnɛ lɩm kɔyɔ pɩwasɩɣ ɖoŋ. Ɛlɩzɩɣ hɩdrɔzɛnɩ naa sakɩyɛ nɛ ɛnazɩɣ, mbʊ tɩna nɛ pʊwɛ se pasɩ-ɩ karɩsɩm taa kɛnɛ yaa ɛsɔkaɣ ŋga ka-taa fɛyɩ azɔtɩ yaa arɩgɔ yɔɔ. Sɔdɩyɔm fɛyɩ yuŋ, ɛcakɩ lɩm yɔɔ nɛ ɛfakɩ-pʊ nɛ ɛlɩzɩɣ dɩhɩdrɔzɛnɩ naa nɛ pɩpɩsɩɣ kaŋwa naa.

Sɔdɩyɔm ŋgʊ kɩwɛ ɛzɩ ñɩɣlɩm yɔ palakɩ-kʊ nɛ tʊmɩyɛ ɛsɩtɛrɩ waa ɖɩlaɖɛ taa ɖɔɖɔ ɛzɩ tomnaɣ pʊtʊnaa lɛɛla yɔɔ, palakɩ-kʊ nɛ tʊmɩyɛ kɔzɩ kɔzɩ ɖɔkɔtɔ kɔɔ ɖɩlaɖɛ taa, ajana wondu ɖɩlaɖɛ, haɖaʊ tɛ sʊyaa kʊʊ kɔyɛ tɛ. Ɖooo piti hiɣ lɛ, palakaɣna-ɩ tʊmɩyɛ, pɛkpɛndʊʊ ɛnɛ pʊlɔŋ ɛlɛ, pɩɩkɛ lɔɔɖaa taa sanzɩ taa pɔsɔzaɣ-ɩ se palaʊbɩna ɛzɩma pɩtaa nazɩyʊ yɔ yaa pɩtaa tɔʊ yɔ. Palakaɣ sɔedɩyɔm nɛ nɛ tʊmɩyɛ ɛzɩ pʊʊzɩyʊ fefeku kɛ sɔdɩyɔm fefeku kandʊ naa taa.