Aller au contenu

Kedeŋa tʋʋzʋʋ lɛɣtʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Lɛɣtʋ piliŋa nakɛyɛ wɛɛ nɛ kɔcɔŋna ɛzɩma kedeŋa wɛɛ yɔ pʋ-yɔɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se, kɛkpɛlɛkɩɣ se katɩlɩ kedeŋa yɔɔ wɛtʋ nɛ kama nɛ katʋʋzɩ kedeŋa wɛtʋ ndɩ ndɩ takayɩsɩ taa. Lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga keyekina se ɛyʋ ɛtɩlɩ mbʋ pɩlakɩ nɛ yolum yoluu nɛ lʋŋʋyɛ lʋŋʋʋ yɔ. Lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga keheyiɣna ɛyʋ soŋaɣ alɩwaatʋ nɛ niikaɣ alɩwaatʋ. Kasɩma kedeŋa kpeekpe yɔɔ cɩnɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ tɛ wɛtʋ ndɩ ndɩ. Pʋ-tɔbʋʋ se kasɩma se, Amerika tɛtʋ wandamm taa lɛ, yolum yoluu alɩwaatʋ tʋnɛ nɛ tʋnɛ nɛ lʋŋʋyɛ ñalʋŋ alɩwaatʋ tʋnɛ nɛ tʋnɛ. Kasɩma se, Eerɔpʋ tɛtʋ wandamm taa lɛ, alɩwaatʋ tʋnɛ nɛ tʋnɛ yolum yoluu nɛ alɩwaatʋ tʋnɛ nɛ tʋnɛ lʋŋʋyɛ lʋŋʋʋ.

Aazii tɛtʋ wandamm taa ɖɔɖɔ lɛ, lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga kasɩma ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ lʋŋʋyɛ lʋŋʋʋ nɛ yolum ñoyoli yɔ. Tobi se, lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga, kasɩma kedeŋa kpeekpe tɛtʋ wandamm wandamm waa tɩŋa taa wɛtʋ ndɩ ndɩ.

Lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga katʋʋzʋʋna paa tɛtʋ wandamm ndʋ lɛ ti-lone nɛ tɩ-walanzɩ nɛ tɩ-laŋ nɛ tɩ-tɛtʋ wɛtʋ nɛ tɩ-taa ñɩm ndɩ ndɩ. Lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga kañɩnɩɣna nɛ katɩlɩ paa tɛtʋ wandamm ndʋ lɛ tɩ-ajɛya ñʋʋ. Lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga kañɩnɩɣna nɛ katʋʋzɩ paa ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ, ɖi-lone nɛ ɖɩ-walanzɩ nɛ ɖɩ-tɛtʋ wɛtʋ nɛ tɩ-taa ñɩm tɩŋa lona.

Paa ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ, pɛtɛyɩ-ɖɩ ageeta sɔsɔŋ ndɩ ndɩ nɛ paa egeetiye nɖɩ lɛ, pɛtɛyɩ-ɖɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ. Pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ, lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga kañɩnɩɣna nɛ katɩlɩ pɩtŋa nɛ katʋʋzɩ ɛyaa takayɩsɩ taa. Lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga ɖɔɖɔ kañɩnɩɣna nɛ katɩlɩ haba sɔsɔna ndɩ ndɩ nɛ cikpena wena pɛhɛ paa ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ, ɖɩ-taa yɔ. Lɛɣtʋ piliŋa ŋ́ga, kañɩnɩɣ ɖɔɖɔ se katɩlɩ tomiye nɖɩ ɖɩwɛ ɛyʋ nɛ mbʋ pʋcɔ-ɩ payɩ nɛ pɩta yɔ pɛ-hɛkʋ taa.