Caanaʋ tɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Caanaʋ tɔm kɛ mbʋ pɩɩlaba ɖooo ɖɔ-cɔzɔnaa cɔlɔ nɛ pama nɛ pasɩɩ yaa pɛkɛdɩɣ-tʋ yɔ. Yee ḿbʋ, tɔm ndʋ tɩɩlaba nɛ tɩɖɛɛ yɔ; ndʋʋ n̄ɩnɩyaa halaa n̄ɩma nɛ abalaa n̄ɩma n̄ɩnaa, patazɩ tɩ-taa ɖeu nɛ pana se tɩlaba ḿbʋ toovenum nɛ pʋcɔ pama-tʋ yaa pɛkɛdɩɣ-tʋ. Caanaʋ tɔm ndʋ pama-tʋ nɛ pasɩɩ yaa pɛkɛdɩɣ-tʋ mbʋ yɔ, pɩtɛkɛ ɛyʋ maɣzɩna yem nɛ ɛma-tʋ, ɛlɛ, pɩkɛ tɔm ndʋ tɩlaba siŋŋ yɔ. Sɔsaa mba Ɛsɔ tɔzɩ-wɛ yɔ, ḿba kɛdɩɣna mbʋ pɩɩlaba caanaʋ taa yɔ nɛ n̄ɩnɩyaa maɣ nɛ pasɩɣ.

Pɩtɛkɛ mbʋ pɩɩlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ lɩmaɣza ɖeke caanaʋ tɔm mayaa lakɩ, ɛlɛ, pasɩma ɛzɩma mbʋ pakpaɣna nɛ pama-tʋ yɔ. Lɛɣtʋ ndʋ caanaʋ tɔm mayaa tɩŋɩɣna tɩ-yɔɔ nɛ pama yɔ, tɩɖɛna ɛsɩndaa siŋŋ. Lɛɣtʋ ndʋʋ payaɣna anasaayɩ taa se "historiographie". Mbʋ payaɣ se "sciences auxiliaires" waa yɔ, ḿba sɩŋnana lɛɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ caanaʋ tɔm mayaa tɩŋɩɣna nɛ pama-tʋ yɔ. Pɩtɩŋa payɩ pɩ-taa mbʋ yɔ, ɛyʋ n̄ɩnɩɣna nɛ ɛmaɣ caanaʋ tɔm ndʋ tɩlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ. Caanaʋ tɔm wɛ zazaɣ siŋŋ samaɣ hɛkʋ taa. Caanaʋ tɔm hʋʋ ɛyaa tɔm. Tɩ-yɔɔ pʋwɛɛ se ɛyʋ ɛtɩŋna nɛ ɛn̄ɔɔzɩ e-wezuu caɣʋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ cee wayɩ n̄ɩŋgʋ.