John Maynard Keynes

Pɩlɩɩna Wikipediya
John Maynard Keynes

John Maynard Keynes, palʊla-ɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 5 pɩnaɣ 1883 kɛ Cambridge tɛtʊ taa nɛ ɛsɩ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 21 pɩnaɣ 1946 taa kɛ Firle tɛtʊ taa. Ɛyʊ ɛnʊ ɛɛkɛ tɔsʊʊ tʊmɩyɛ laɖʊ, tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ tʊ nɛ takayasɩ kɩmamasɩ tʊ Pritaniki ɛjaɖɛ taa. Ɛ-hɩɖɛ kʊyɩ kedeŋga kpeekpe taa.

Ɛɛkɛ pɩɣaevelo yem mbʊ yɔ, ɛtɛm wɛnaʊ pɩzɩtʊ sakɩyɛ, pɩ-nɛ takayaɣ ŋga ɛma pɩlɩna Versaille tɛ nɩnaʊ lɩmaɣza yɔ ŋga paya kɛ se laŋhɛzɩyɛ tɔsʊʊ tʊmɩyɛ kazʊwa yɔ, ŋga posusa kɔ-tɔm pɩnaɣ 1919 taa nɛ saʊlaa tɔm takayasɩ nɛ evemiye taa tɔm takayasɩ. Ɛ-kajalaɣ lɩmaɣzɩyɛ kaakɛ cenji nɩnaʊ tɔm takayaɣ. Ɛ-tʊma sakɩyɛ kaakɛ paakpekiɣ tʊma mʊ sakɩyɛ sakɩyɛ nɛ kɛzɛɣa nɛ cenji tɔm (pɩnaɣ 1936 alɩwaatʊ taa.

Palʊla John Maynard Keynes kɛ sukuli kɩtɛzʊʊ liɖe ndɩ ɖɩkɛ ñɩm liɖe. Ɛ-caa kaakɛ John Neville Keynes, ɛnʊ kaakɛna ketiizasi ñʊŋ tʊ kɛ Cambridge sukuli kɛtɛzʊʊ taa ɛkɛ ɖɔɖɔ takayaɣ ŋga kawɩlɩ ɛzɩma pɛkpɛlɛkɩ tɔsʊʊ labʊ yɔ tɛ mayʊ, takayaɣ ŋga payaɣ se Ɛnglɩsɩ kʊnʊŋ taa se The Scope and Method of Political Economy, palɩzɩ-kɛ pɩnaɣ 1890 alɩwaatʊ taa. E-ɖoo payaɣ se John Maynard, Florence Ada Brown.

Pekpeɣkuu se hɩɖɛ Keynes lɩna Cahagnes Normandi taa. Cahagnes ñalɩna latɛŋ pɩtɛɛ ñɩŋgʊ taa casnus. Pɩlɩna hɔʊ kpɛlɛkʊʊ tɛ mbʊ Keynes laba yɔ lɛ, ɛna se Chagnes tɛ William lʊlɩna-ɩ, ɛɛkɛ Guillaume ɛgbaɣtʊ nɔyʊ. Ɛnglɩsɩ tɛ kpɛlɩ lɛzɩtʊ yɔɔ kpaɣɖʊ 17 alɩwaatʊ taa lɛ, ɛ-hɔʊ kaakɛ katoliki ɛyaa nɛ kɩ-taa ɛyaa sakɩyɛ pɩsɩ Yeesuu ɛgbaɣtɩnaa kɛlɛ pɛcɛtɩ kɩ-yɔɔ tɔm nɛ pamɩlɩ kɩ-ñɩm tɩŋga payi.