Jakarita

Pɩlɩɩna Wikipediya

Jakarita kɛna Indonezi ɛjaɖɛ taa tɛtʋ sɔsɔtʋ nɛ pɩnaɣ 2015 taa pakala ɛyaa kɛ peeɖe lɛ, pɛkpɛnda ɛyaa 30 326 103. Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa mba paalɛɣ wɛɣʋ yɔ mba payaɣ se Petawi (Betawi) waa nɛ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩlɩna hɩɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Patafiya (Batavia) yɔ ɖɩ-taa.

Ñɩnɩya ñɩnaa nɛ pana se ɖooo lɔŋ taa tɔm natʋyʋ wɛ Jakarita tɛtʋ taa nɛ payaɣ-tʋ se Tugu. Tɔm tʋnɛ pana-tʋ Jakarta nɛ hayʋ kiŋ. Pama tɔm tʋnɛ nɛ palava kʋnʋŋ taa nɛ tɔm tʋnɛ tɩ-taa lɛ panaɣ kewiyaɣ nakayɩ hɩɖɛ. Kewiyaɣ ŋga payaɣ-kɛ se Tarumanagara nɛ ke-wiyau kɛ payaɣ se Purnawarman. Wiyau ɛnɛ ɛɖʋ teŋu taa hɛŋga nakayɛ ɛzɩ kilomɛtana hiu yɔ. Pɩɩkɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ 5taa, pana hɛŋga ŋga nɛ pʋcɔ palʋlʋ Yesu. Payaɣ Jakarita tɛtʋ yɔɔ cɔnɩyʋ se Djarot Saiful Hidayat.

Ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ yɔ, Jakarita tɛtʋ nɛ ajɛya lɛɛna taa tɛtʋ ɖʋ taabalɩyɛ nɛ palakɩ tʋm kʋɖʋma se tɔsʋʋ nɛ ɛsɩnda wobu ɛɖɛɛna poliŋ. Tɛtʋ ndʋ yɔ: Kasabilanka (Marɔkɩ), Jeda (Arabisaʋditi), Navimʋmbayi (Ɛndɩ), Tɔkɩyo (Zapɔŋ), Pɛrɩlɛ (Caama), Sewuli(Kore nɛ hadɛ kiŋ).