Jérôme Stridon tʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Palʊla Jérôme de Stridon kɛ ɖoŋgiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Sitridoŋ yɔ, Krowasii ɛjaɖɛ taa, kɛ pɩnzɩ 347 waa taa nɛ ɛsɩ salaŋ fenaɣ 30 pɩnaɣ 420 kɛ Pɛtlɩhɛm ɖɔŋgɩye taa. Jérôme de Stridon kɛna mʊwanɩ nɛ ɛwɛ mba palɩza takayaɣ kiɖeɖeɣa taa tɔm nɛ kʊnʊmɩŋ lɛɛŋtaa yɔ. Ɛwɛ mba patɩna Latɛŋ ɛsɔ kpaaŋ lɩzɩyaa yɔ pa-taa nɛ mba yɔ: Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone nɛ Grégoire kacalaɣ ñɩnʊ (et Grégoire Ier).

Jérôme de Stridon laba a e-sukili kɛ Room tɛtʊ taa nɛ ɛpɩsɩ ɛ-laŋgɩyɛ ɛlɛ pɩlɩna e-ɖoziye kawɩlaɣ ñɩŋa naɖɩyɛ yɔɔ. Ɛɛwɛna pɩnzɩ 18. Pɩla mbʊ lɛ, ɛkpaɣ nɔmɔʊ nɛ ewole Tetʊ kiɖeɖetu taa pɩnaaɣ 373 nɛ pɩkɔɔ pɩla pakpa-ɩ layʊ kɛ Antiyɔsi tɛtʊ taa. Pɩkɔma pɩnaɣ 383 lɛ, Papa kacalaɣ tʊ (Damase Ier) kpaɣ-ɩ ɛ-takayaɣ taa mayʊ nɛ ehe-i se ɛlɩzɩ takayaɣ kiɖeɖeɣa (Bible) nɛ Latɛnɩ taa.

Papa ɛnɛ ɛ-sɩm wayɩ lɛ kɛ Zerom kʊyɩ Tɛtʊ Kiɖeɖetu tʊnɛ tɩ-taa nɛ ɛnɛ Paula pɛɖɛɛ Pɛtɩlɩhɛm. Peeɖe pɑtʊla Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɖɩyɛ , monasitɛrɩ. Pɩkpaɣʊnɛ pɩnzɩ 34 nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm yɔ, ɛcɛla ɛ-tɩ pilim kɛ Takayaɣ kiɖɛɖeɣa taa tɔm maʊ nɛ tɩcɔlɩɣ nɛ tɩkɩlɩ ɛzɩ ɛɛtɛm-tɩtaa kɛ lɩzɩʊ yɔ. Ɛsɩba pɩnaɣ 420 nɛ paapima-i kacalɣ taa kɛ Jerusalɛm nɛ pɩwayɩ lɛ powona ɛ-mɔɔ kɛ basilique Sainte-Marie-Majeure kɛ Room tɛtʊ taa.