Augustin d'Hippone

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Augustin d'Hippone
Gerard Seghers (attr) - The Four Doctors of the Western Church, Saint Augustine of Hippo (354–430).jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ

Augustin d'Hippone kɛ ɛyʋ kiɖeɖeu. Palʋla-ɩ salaŋ fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ naadozo (13) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 354 n̄ɩŋga taa. Palʋla-ɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ sɔnɔ se Souk Ahras yɔ tɩ-taa Alizerii ɛjaɖɛ taa.

Ɛsɩba kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ lutozo (28) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 430 n̄ɩŋga taa. Hippone tɛtʋ taa ɛsɩba. Tɛtʋ ndʋʋ payaɣ sɔnɔ se Annaba tɛtʋ. Tɩwɛ Alɩzerii ɛjaɖɛ taa

Augustin kiɖeɖeu kɛ ɛyʋ tɩlɩtʋ yɔɔ maɣzɩm laɖʋ sɔsɔ. Mbʋʋ payaɣ se Filozɔɔfʋ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ Katolika Ɛsɔ Cejewiye yɔɔ maɣzɩm laɖɔ sɔsɔ. Augustin kiɖeɖeu nɛ ɖajaanaa panɛ : Ambroise de Milan nɛ Jérôme de Stridon nɛ pɩtasɩna Grégoire Sɔsɔ palabɩna lɩmaɣza patʋlɩ Ɛsɔ Cejewa ndɩ ndɩ anasaayɩnaa tɛ ajɛya taa. Ɖajaanaa naanza panɛ, patɩŋa paakɛ fadanaa. Palaba Ɛsɔ tʋmɩyɛ siŋŋ pe-wezuu caɣʋ taa. Pʋ-tɔbʋʋ se paakpaɣ pa-tɩ mpilim nɛ pɛcɛlɩ Ɛsɔ tʋmɩyɛ.

Fadanaa panɛ, pɛkɛ lɔŋ sɩnɖaa siŋŋ Katolika Ɛsɔ Cejewiye taa.

Katolika Ɛsɔ Cejewiye lɛɣtʋ ndʋ Augustin kiɖeɖeu kpɛlɛkaa yɔ, tɩwɛ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ ndʋ Room tɛtʋ taa takayɩsɩ sɩnɖaa sɔsaa kpɛlɛkaa yɔ.

Katolika Ɛsɔ Cejewiye tɛ Ɛsɔ tɛ layʋ Augustin kiɖeɖeu ma takayɩsɩ sakɩyɛ. Sɩ-taa nasɩyɛ hɩla : "Les Confessions", ''La Cité de Dieu" nɛ De la Trinité.

Augustin kiɖeɖeu liɖe lɩna samaɣ ŋga payaɣ se ''Berbère'' yɔ ka-taa.