Augustin d'Hippone

Pɩlɩɩna Wikipediya

Augustin d'Hippone yaa Augustin kiɖeɖeu (saint Augustin) kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Alizerii yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa Alizerii ɛjaɖɛ tɛtʋ taa tʋ. Palʋla ɖajaa sɔsɔ Augustin d'Hippone kɛ salaŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ naadozo (13) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 354 n̄ɩŋga taa. Ɛkɛ abalʋ lɔŋ tʋ nɔɔyʋ. Ɛfɛyɩ n̄aŋ yaa kan̄atʋ. Ɛsɔɔla leleŋ nɛ taɣleleŋ taabalɩyɛ samaɣ hɛkʋ taa.

Afrika ilemiye egeetiye naɖɩ taa kɛ palʋla ɖajaa sɔsɔ Augustin d'Hippone. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size municipe kɛ tɛtʋ ndʋ payaɣtʋ size Thagaste yɔ, tɩ-taa. Tɛtʋ ndʋ paya yaa pɛcɛla hɩɖɛ sɔnɔ taa kɛ Alizerii ɛjaɖɛ taa size Souk Ahras. Ɛsɩba kɩyɛɛna fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ lutozo yaa hiŋ naalɛ nɛ lutozo (28) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 430 n̄ɩŋga taa.

Alizerii ɛ-ɛjaɖɛ taa peeɖe ɖɔɖɔ ɛsɩba egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Hippone yɔ ɖɩ-taa kɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ Alizerii ɛjaɖɛ tɛtʋ taa peeɖe size Annaba yɔ tɩ-taa. Ɖajaa sɔsɔ Augustin d'Hippone ɛnɛ, ɛ-pɩcatʋ taa ɛkawɛ lɛɣtʋ siŋŋ kɛ ɛ-taabalaa nɛ samaɣ ɛsɩnda. Ɛlɛ ɖɔɖɔ lɛ, paa ɛsɩmtaa ɛwɛ maɣzɩm yɔ kɛnɛ. Ɛlakasɩ taa wɛ ɛzɩ weyi ɛwɛna kpaaŋ yɔ yaa ɛzɩ weyi ɛfɛyɩ ɛyʋ wɛtʋ yɔ. Ɛkɛ lim lim maɣzɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.

Ɛkɔma ɛpaɣlɩ lɛ, ɛla sukuli ŋgʋ kɩ-taa pɛkpɛlɛkʋʋ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza tɩlɩʋ yɔ. Kɩ-taa sukuli wayɩ ɛpɩsa filozofii tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa. Tovonim taa lɛ, paa weyi ɛkɛ, filozɔɔfʋ. Ɛlɛ, ɖajaa ɛnʋ ɛtɛ filozɔɔfʋ tɛ tʋmɩyɛ maɣzɩm kpaɖa kpeɖem. Filozɔɔfʋ kɛ ɛyʋ weyi ɛ-tʋmɩyɛ kɛlɛ size, ɛn̄ɩnɩ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza yaa ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ lɔnzɩnɖɛ tʋmɩyɛ, ɛkpɛlɛkɩɖɩ nɛ ɛtɩlɩ mbʋ keeke ɛyʋ kɛ siŋŋ yɔ efezuu caɣʋʋ taa.

Ɛna ɖajaanaa panɛ : ɖajaa Ambroise de Milan, nɛ ɖajaa Jérôme de Stridon, nɛ pɩtasɩna ɖajaa Grégoire le Grand, pa-tʋmɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ. Palaba yaa pɔɖɔma nɩmɔʋ kʋɖʋmʋʋ yaa ɛzɩ palɩmaɣza kʋɖʋma. Pɛkpɛnda palɩmaɣza nɛ pala Ɛsɔ tʋmɩyɛ. Paɖʋ Ɛsɔ lɩm nɛ taa leleŋ. Palaba fadatʋ tʋmɩyɛ kɛ wɩsɩɖɩlɩyɛ tɛ Ɛsɔ sɛɣtʋ kpaaŋ taa.

Ɖajaanaa fadanaa panɛ, pɛkɛ tɩlɩyaa yaa lɔŋ sɩnɖaa sɔsaɣ kɛ Ɛsɔ sɛɣtʋ kuduyuu yaa kpaaŋ taa. Ɖajaa sɔsɔ Augustin kɛ ɖɔɖɔ, Ɛsɔ tɔm lɩmaɣza kpɛlɛkɩyʋ. Paya ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "théologien chrétien". Ɖajaa Ɛsɔ tɛ lɩm ɖʋyʋ ɛnɛ pɩkɔma lɛ palɩzɩɩ yaa pakp-ɩ cɔjɔ sɔsɔ kɛ krɩstʋ Ɛsɔ sɛtʋ ŋgbɛ taa. ɖajaa cɔjɔ ɛnɛ, pasɩma ɛ-takayaɣsɩ kɩmamasɩ naadozo nasɩyɛ. Ɛ-takayɩsɩ nzɩ yɔ : "Les Confessions", nɛ ŋga paya size "La Cité de Dieu" yɔ, nɛ pɩtasɩna De la Trinité n̄ɩŋga yɔ.