Hɔŋkɔŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Victoria peak

Hɔŋkɔŋ kɛna Siini ɛjaɖɛ taa tɛtʋ sɔsɔtʋ nɛ peeɖe kɛ ɛyaa kɩla ɖɔʋ kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Hɔŋkɔŋ tɔbʋʋ kɛlɛ se sɔzɩŋ kidiiliŋ. Pɔcɔnaa siŋŋ kɛ pɩnaɣ 2015 taa lɛ, tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa kɛ ɛyaa kɩlɩɣ kpadɩyʋʋ kɛ keteŋa kpeekpe taa. Tɛtʋ sɔsɔtʋ tʋnɛ tɩwɛ Siini ɛjaɖɛ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taakiŋ nɛ Siini lɩŋgamʋʋ ŋgʋ paya se Mer méridionale yɔ kɩwɛ tɛtʋ tʋnɛ tɩ-cɔlɔ kpam.

Kowloon Nathan Road 2007

Keteŋa kpeekpe taalɛ Niyuu YɔrɩkɩLɔndrɩ wayɩ lɛ, Hɔŋkɔŋ tɛtʋ tɩŋʋna tɔsʋʋ nɛ ɛsɩndaa wobu tɔm taa. Pɩnaɣ 2014 taa pakalɩ ɛyaa kɛ tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, pɛkpɛnda ɛyaa 7 234 800 nɛ tɩ-walanzɩ taa makɩɣna 1 104 km2. Payaɣ tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa tɔm hʋyʋ sɔsɔ tɛ takayaɣ taa mayʋ se Paul Chan Mo-po Rimsky Yuen. Tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa kʋnʋmɩŋ weyi pɔyɔɔdɩɣ komina tʋma taa nɛ pawɩlɩɣ-ɩ sukulinaa taa yɔ, ɩnʋ lɛ Englɩsɩɩ

Hong Kong Skyline Restitch - Dec 2007

Mandarɛɛ.