Hɔŋkɔŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Hɔŋkɔŋ

Hɔŋkɔŋ kɛna Siini ɛjaɖɛ taa tɛtʋ sɔsɔtʋ nɛ peeɖe kɛ ɛyaa kɩla ɖɔʋ kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Hɔŋkɔŋ tɔbʋʋ kɛlɛ se sɔzɩŋ kidiiliŋ. Pɔcɔnaa siŋŋ kɛ pɩnaɣ 2015 taa lɛ, tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa kɛ ɛyaa kɩlɩɣ kpadɩyʋʋ kɛ keteŋa kpeekpe taa. Tɛtʋ sɔsɔtʋ tʋnɛ tɩwɛ Siini ɛjaɖɛ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taakiŋ nɛ Siini lɩŋgamʋʋ ŋgʋ paya se Mer méridionale yɔ kɩwɛ tɛtʋ tʋnɛ tɩ-cɔlɔ kpam.

Keteŋa kpeekpe taalɛ Niyuu YɔrɩkɩLɔndrɩ wayɩ lɛ, Hɔŋkɔŋ tɛtʋ tɩŋʋna tɔsʋʋ nɛ ɛsɩndaa wobu tɔm taa. Pɩnaɣ 2014 taa pakalɩ ɛyaa kɛ tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, pɛkpɛnda ɛyaa 7 234 800 nɛ tɩ-walanzɩ taa makɩɣna 1 104 km2. Payaɣ tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa tɔm hʋyʋ sɔsɔ tɛ takayaɣ taa mayʋ se Paul Chan Mo-po Rimsky Yuen. Tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa kʋnʋmɩŋ weyi pɔyɔɔdɩɣ komina tʋma taa nɛ pawɩlɩɣ-ɩ sukulinaa taa yɔ, ɩnʋ lɛ EnglɩsɩɩMandarɛɛ.