Gustave Flaubert

Pɩlɩɩna Wikipediya
Gustave Flaubert

Gustave Flaubert kɛna fransɩ ɛjaɖɛ taa-tʊ nɛ ɛkɛ takayɩsɩ mayʊ. Palʊla-ɩ saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 12 wiye pɩnaɣ 1821 kɛ Rouen, Fransɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ tɛtʊ ndʊ payaɣ Croisset yɔ kɛ agoza fenaɣ litoozo wiye pɩnaɣ 1880 kɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe. Palʊla Gustave Flaubert ñɩm tɩnaa nabayɩ tɛ. Payaɣ ɛ-caa se Achille Cléophas Flaubert (1784-1846) nɛ ɛkɛ fɛɖaa mba palakɩ kʊdɔndɩna tʊma yɔ pa-ñʊʊdʊ nɛ e-ɖoo kɔyɔ Anne Justine Caroline Fleuriot (1793-1872).

Flaubert kɛna pɩɣa naatozo ŋga pɩya naanza taa nɛ pa-pɩcatʊ taa kɛ ɛ-ɖalaa sɩba nɛ pɩkazɩ ɛnɛ e-neu halɩñɩnʊ. Sukuli taa Gustave Flaubert kaakɛna weyi ɛ-ñʊʊtaa wɛlɛɛtʊ kpem yɔ, mbʊ yebina ɛkɔɔ ɛpɩsɩ ɖɔɖɔ fɛɖaa mba palakɩ kʊdɔndɩna tʊma yɔ pa-ñʊʊdʊ ɛzɩ ɛ-caa yɔ. Ɖooo ɛ-pɩcatʊ taa kɛ ɛɛsɔɔla maɣzɩm caɣyɛ kɛzɩyɛ lɩmaɣza takayɩsɩ mawʊ. Pɩla mbʊ nɛ pɩnaɣ 1834 taa ɛna Ernest Chevalier nɛ ɛna-ɩ pama takayaɣ nakayɩ, Art et progrès.

Takayaɣ kanɛ ka-taa kɛ ɛcala maʊ ɛ-tɛ kɔɔnaɣ tɔm. E-ɖoo sɩba ɖomaɣ fenaɣ looɖo wiye pɩnaɣ 1872 kɛ Rouen tɛtʊ taa. Ɛ-sɩm pazɩ nɛ pɩcaɣ ɛ-yɔɔ kamaɣ fɛyɩ, piyebina ɛpɛdɩ ɛ-tɛ hayɩm nɛ ɛkʊyɩ Rouen tɛtʊ taa nɛ ɛpɩsɩ Paarii.