Aller au contenu

Guillaume 2 (Caama tɛ wiyaʋ)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Empereur Guillaume 2 de l'Allemagne

Frédéric Guillaume Victor Albert Hohenzollern tʊ (Caama kʊnʊŋ taa lɛ, Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht), palʊla-ɩ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 27 pɩnaɣ 1859 Perɩlɛɛ tɛtʊ taa nɛ ɛsɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 4 pɩnaɣ 1941 taa Doorn, Peyibaa ɛjaɖɛ taa ɛkɛ kpaɣ pɩnaɣ 1888 ŋtalɩ e-kewiyaɣ kizuu alɩwaatʊ pɩnaɣ 1918, natozo tʊ nɛ kpaagba awiyaa taa wiyaʊ sɔsɔ nɛ nakʊ nɛ kpaagba wiyaʊ Prusse ɛjaɖɛ taa.

Ɛɛkɛ Hohenzollern ɖɩɣa taa ɛyʊ, paya-ɩ e-kewiyaɣ alɩwaatʊ taa se Guillaume 2 tʊ, ɛɛkɛ Guillaume 1 tʊ sɛyɩ (kajalaɣ awiyaa taa wiyaʊ sɔsɔ Caama ɛjaɖɛ taa) nɛ ɛkɛ Frédéric 3 tʊ pɩɣa ŋga ka-kɩyakɩŋ maɣnɩ 99 yeke yɔ nɛ ŋga ɛlɛɛza. E-ɖoo, Kaiserin Victoria pɛɖɛyɩ-ɩ se ɛjaɖɛ wiyaʊ sɔsɔ halʊ, kaakɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ Ɛjaɖɛ tɛ Victoria pɛlaɣ ɛ-nɛ wiyaʊ pɩɣa Albert Saxe-Cobourg-Gotha.

Pɩtɩŋna tɔsʊʊ huu yɔɔ lɛ, tɔm kɛdɩyʊ Francine Dominique Liechtenhan tɔzʊʊ se Guillaume 2 tʊ kɔna wazaɣ sakɩyɛ Caama tʊma sɔsɔna. Sukuli naa cikpema nɛ sukuli naa sɔsaa tʊma sɩna nɛ ɛjaɖɛ ɖɛna ɛsɩnda pɩkɔɔ pɩpɩsɩ nɔɔ kʊyʊmaɣ ɛjaɖɛ. Canaʊ laɣsɩ nasɩyɛ nesi tɛɛ tʊma naa sukuli yeba nesi tɛ tʊma tɩna tɩna ɖɔɔ. Sukuli kɩtɛzʊʊ tɛ tɩna yele lɛɣzɩɣ kɩfam sʊʊna-wɛ ɛjaɖɛ taa kpaɣ ɛzɩ tɔmnasɩ ɖɔnɛ tʊma nɛ lɛɣtʊ tʊma anasaayɩ mɩŋ tʊma nɛ pɩ-tɛ kɔ. Kaiser-Willhelm-Gesellschaft ñasɩna-wɛ ñɩnʊʊ nɔmɔʊ taa.

Ɛtɛma e-sukuli labʊ Cassel Gymnasium nɛ Bonn sukuli kɩtɛzʊʊ taa lɛ, ekizi se ɛkpaɣkɩɣ halʊ kɛ ɛ-ɖɛtʊ Élisabeth de Hesse-Darmstadt nɛ eyele ɛkpaɣ wiyaʊ pɛlaɣ Augusta-Victoria Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg tʊ lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 27 pɩnaɣ 1881 weyi payaɣa se Donna (palʊla-ɩ aloma fenaɣ kɩyakʊ 22 pɩnaɣ 1858 nɛ ɛsɩ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 11 pɩnaɣ 1921).