Aller au contenu

Charlie Chaplin

Pɩlɩɩna Wikipediya
Charlie Chaplin

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Ɛ-tʋmɩyɛ Amʋʋza laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ 16 wiye, pɩnaɣ 1889
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Saŋayɩŋ fenaɣ 25 wiye, pɩnaɣ 1977

Charles Spencer Chaplin, pɛɖɛyɩ-ɩ se Charlie Chaplin kɛ Krandɩ-Pretaanɩ-tʊ nɛ palʊla-ɩ Lɔndrɩɖomaɣ fenaɣ 16 pɩnaɣ 1889 nɛ ɛsɩ saŋayɩŋ fenaɣ 25 pɩnaɣ 1977. Ɛyʊ ɛnɛ ɛkɛ mʊsɩ laɖu nɛ ɛlakɩ tanaʊ nɛ ɛɖʊ kɛlɛm kɛlɛmwaa yɔɔ nɛ payaɣ se sinimaɣ nɛ eluki wondʊ ɖɔɖɔ. Charlie Chaplin kɛ sinimaɣ taa sɔdʊ sɔsɔʊ nakʊyʊ pɩlɩɩna e-sinimaɣ taa weyi ɛyaa se Charlot yɔ. Charlie Chaplin paɣzɩɣ ɛ-tʊmɩyɛ labʊ yɔ pɩdɛɖɛ pɩnzɩ 65 ɛlɛ ɛwɛ kɛlɛm kɛlɛmnaa sakɩyɛ taa nɛ pɛɖɛ ɛzɩ 80 yɔ nɛ ɛ-ɖonɛ nɛ e-wezu caɣʊ nɛ taa yeba nɛ nabayɩ tɔŋ se ɛkɩlaɣ ɖɛlɛzɩɣ ɖɔm.

The huge waiter (played by Eric Campbell) glowers at the immigrant (Charlie Chaplin) from a scene still for the 1917 silent comedy "The Immigrant."

Palʊla chaplin kɛ Lɔndrɩ nɛ ɛ-caa tawɛɛ ɛnɛ e-ɖoo pɔ-cɔlɔ. Paawɛ kʊñɔŋ sɔsɔʊ nakʊyʊ taa nɛ e-ɖoo kaawɛ tanɩm taa ɖɔɖɔ pɩkɔɔ pɩsɩɩna pasɩ-ɩ ɖakʊtaa ŋgʊ kʊcɔŋna mba pa-ñʊntaa sɩda pazɩ yɔ pɔ-yɔɔ yɔ. Pɩlakaɣ mbʊ lɛ, Chaplin kaawɛna pɩnzɩ hiu nɛ naanza. Chaplin ɛnʊ ɛpaaza ɛ-tʊmɩyɛ lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ. Charlie Chaplin paɣza ɛ-tanaʊ ɖooo pɩcatʊ nɛ ɛpaɣzɩna tanaŋ ndɩ ndɩ yem. Chaplin wɛna pɩnzɩ hiu nɛ nakʊ lɛ, ɛ-tɔm kɛdɩna ɛyʊ nɔɔyʊ payaɣ-ɩ se Fred Karno. Ɛyʊ ɛnɛ ɛkɛ weyi ɛsɔɔla se lɛlʊ ɛlakɩ nabʊyʊ nɛ eɖeke ɛɛpɩzɩʊ, ɛsɩna-ɩ. Pɩla mbʊ lɛ, Fred Karno nɛ Chaplin pɔcɔɔ Etaazuuni tɛtʊ taa nɛ pɔcɔɔ kpɛɛɛ. Ɛ-tɛ kacalɣ se ɛlaba amʊʊza nɛ pɩna-ɩ kɛlɛm kɛlɛm waa taa lɛ pɩnaɣ 1914.

Charlie Chaplin's 1921 movie The Kid. Feauturing Charlie Chaplin and Jackie Coogan

Ɛ-tɛ sinimaɣ ŋgʊ ɛya-kʊ se: Pɩsa nɛ ɛyʊ hiu ɛ-tɩ nɛ takayaɣ ŋga ka-taa kɛ ɛlɩzɩ ɛ-ɛyʊ weyi ɛyaɣ-ɩ se Charlot. Pitasɩɩna-ɩ nɛ sinimaɣ tʊmɩyɛ ɖeke, ɛlaba hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ. Pɩnaɣ 1918 taa lɛ, Chaplin kaakɛ keteŋna kpeekpe taa sɔdʊŋ taa sɔdʊʊ ŋgʊ ɛyaa kaasɩma pɩɖɔɔ siŋŋŋ yɔ. Pɩnaɣ 1919 taa Chaplin nɛ ɛ-taabalaa palɩzɩ sinimaɣ takayasɩ ndɩ ndɩ: Kid (1921), Samaɣ lɩmaazɩyɛ (1923), Ɔɔrɩ wayɩ cɛɛndɩɣ (1925), Sirki (1928). Pɩwayɩ lɛ ɛlɩzɩ Tɛtʊ sɔsɔtʊ taa mʊntʊzʊʊ (1931) nɛ Alɩwaatʊ kɩfatʊ tɔm (1936).

Promotional image for the 1918 Charlie Chaplin film A Dog's Life