Aller au contenu

Butaŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Bt-map

Butaŋ kɛna Azii nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩwɛna kidiiliŋ nakʊyʊ. Pʊʊ ŋgʊ payaɣ-kʊ se imalayaa yɔ, kɩwɛna ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa. Hadɛ kiŋ, wɩsɩ ɖɩlɩoyɛ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ lɛ Ɛndɩ wɛna piyele nɛ hayʊ kiŋ lɛ Siini tɛtʊ ñɛwɛna. Ɖooo wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa kpataa lɛ, Sikim wɛna ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ Nepalii pɛ-hɛkʊ taa pɩkazɩ nɛ hadɛ taa lɛ Asam tɛyɩna ɖɩnɛ Paŋgladɛsii.

Pamaza Butaŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ ɛzɩ 38 3994 km2 nɛ ɖenɖe lɩm wɛɛ yɔ, peeɖe takɩlɩ ɖɔʊ.

Flag of Bhutan

Kɩyɛna fenaɣ litoozo wiye pɩnaɣ 1949 kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩmʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ.

Payaɣ Butaŋ ɛjaɖɛ wiyau kɩfalʊ se Jigm Khesa Namgvel nɛ ɛ-tɛ komina yɔɔ cɔnayʊ se Tsheiring Tobgav.

Trashigang Dzong-a-2008-01-02

Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ Jɔŋga. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Timfu nɛ ndʊ tɩkɩlɩna walanzɩ ɖɔɖɔ.

Pɩnaɣ 2017 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ tʊnɛ tɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 758 288 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yee pakalɩɣ ɛyaa km2 taa kɔyɔ, panaɣ-wɛ ɛzɩ 60 yɔ. Yee ɛyʊ ɛsɔɔlaa se ɛyaa nɔɔyʊ kɛ kaŋgalafu yɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa kɔyɔ, pɩkɛna-ɩ kɩjɛyʊʊ se ɛma +975 ɛ-tɛ kaŋgalafu kpata yɔɔ pʊcɔ ŋɛ ɛɛma pɩtɛ ɛyʊʊ kaŋgalafu nimaɣ mayaɣ.

Taktshang