Benjamin Britten

Pɩlɩɩna Wikipediya
Benjamin Britten, London Records 1968 publicity photo for Wikipedia crop

Palʊla Edward Benjamin Britten kɛ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 22 wiye pɩnaɣ 1913 kɛ Suffolk, Kewiyaɣ kɩkpɛndaɣ taa nɛ ɛsɩ ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ naanza ñɩŋgʊ pɩnaɣ 1976 ɛɛwɛna pɩnzɩ 63. Ɛ-tʊma sɔsɔna yɔ: wendu luɖu yaa tɩ-mayʊ, soo maɖa ɖɩcaɣyɛ ñʊʊdʊ nɛ piyano maɖʊ.

Benjamin Britten plaque

Ɛna Peter Pears pakɩlɩna labʊʊ tʊma nɛ paha-ɩ samtʊ nima ndɩ ndɩ nɛ a-taa kɔyɔ: Ordre du Mérite, Ordre des compagnons d'honneur, Prix Ernst-von-Siemens. Priitaniki taa lɛ, Edward Benjamin Britten kɛŋna wendu luɖu yaa tɩ-mayʊ kɛ Kewiyaɣ kɩkpɛndaɣ taa kpaɣna Henry Purcell nɛ pɩsɩɩna sɔnɔ; ɛlɛ Georg Friedrich Haendel fɛyɩ pɩ-taa. Ɛ-caa kɛ ɖakʊta nɛ ɛlakɩ tʊmɩyɛ mba pɔcɔŋna kela kʊdɔmɩŋ yɔɔ yɔ.

Ɛwɛɛ mbʊ lɛ ɛtaasɔɔlɩ sɛ ɛ-pɩyalʊ Benjamin Britten ewelesuu radiyo yaa saawʊɖɛ ñɩɣyʊʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛɛsɔɔla pɩŋŋŋ se Benjamin etee hendu. Pɩla mbʊ lɛ e-ɖoo ñaakɛ hendu teyu sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ ɛkpɛlɛkʊ-ɩ piyano maɖʊ mabʊ pɩnzɩ kagbaanzɩ taa nɛ pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa kɛ ɛlɩza ɛ-kacalaɣ tataɣ. Pʊwayɩ lɛ sukuli taa ɛtasɩ-kʊ kpɛlɛkʊ pɩnaɩ 8 taa.