Henry Purcell

Pɩlɩɩna Wikipediya
Henry-purcell

Henry purcell (salaŋ fenaɣ kɩyakʊ 10 pɩnaɣ 1659 ŋtalɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 21 pɩnaɣ 1695 alɩwaatʊ taa), ɛkɛ miziiki maɖʊ nɛ ɛtɛ ɛkɛ hendu lɩzɩyʊ Ɛnglɩsɩ ɛjaɖɛ taa. Purcell ɖʊ ɛtɛ miiziiki taa kɛ FransɩɩItaalii tɛ ɖɩzɩtʊ wɛtʊ ɛlɛ, tɩpaɣlɩ piŋ Ɛnglɩsɩ ɛjaɖɛ taa. Palʊla-ɩ Lɔndrɩ tɛtʊ peeɖe ɖɔɖɔ ɛsɩba kɛ Westminster kooka taa.

Ɛkɛ Ɛnglɩsɩ ɛjaɖɛ taa hendu sɔsɔtʊ lɩzɩyaa taa nɔyʊ. Ɛ-caa payaɣ se Henry Purcell ɛkɛkɛ abalʊ kɩbanʊ yaa camɩyɛ ɛyʊ kɛ kewiyaɣ kpaŋ taa nɛ ete hendu alɩwaatʊ ndʊ papaŋa hula kɛ wɩyaʊ Charles 2 tʊ Ɛnglɩsɩ ɛjaɖɛ taa yɔ. Henry kɛnɛ kajalaɣ pɩɣa nɛ ɛlʊlɩ pɩyaa natozo, Edward, Henry nɛ Daniel. Wayɩ wayɩ tʊ ɛnɛ yɔ ɛpɩsɩ hendu lɩzɩyʊ ɖɔɖɔ nɛ ɛ-tʊmɩyɛ ɖɛnɛ ɛsɩnda lɔŋ lɔŋ.

Purcell caa sɩm wayɩ pɩnaɣ 1664 taa lɛ, evebʊpɩɣa Henry caɣ egbeele cɔlɔ. Paya-ɩ se Thomas Purcell nɛ ɛlɛ ɖɔkɩ-ɩ ɖɔɖɔ camɩyɛ. Thomas kaakɛ ɖɔɖɔ ɛyʊ kɩbanʊ kɛ Pelham Humfrey cɔlɔ (ɛsɩba pɩnaɣ 1674), ɛnʊ kaalɛzɩna Cooke.

Ɛlaba miziiki sukuli kɛ abbaye Westminster tɛ sukuli sɔsɔʊ taa, peeɖe pakpa-ɩ se ɛkɛ tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ pɩnaɣ 1676 alɩwaatʊ taa. Pɩnaɣ kʊyʊmaɣ ŋga ka-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛlɩzɩ hendu ɖama yɔɔ ɖama yɔɔ Aureng-Zebe tɛ ndʊ, John Dryden tɛ hɔɔla lɛɛka, Epson Wells nɛ The Libertine, nɛ Thomas Shadwell tɛ hɔɔla lɛɛka.

Pɩnaɣ 1680 alɩwaatʊ taa lɛ, Blow weyi ɛɛkɛ abbaye Westminster taa tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ yɔ kɛ pɩnaɣ 1669 taa yɔ kizi ɛ-tʊmɩyɛ nɛ eyebina e-sukuli pɩɣa, ŋga kaawɛna pɩnzɩ 22 yeke. Purcell kpaɣ ɛtɩ nɛ ɛcɛlɛ mbilim kɛ miziiki kiɖeɖeu tɛ ŋgʊ pɩnzɩ loɖo nɛ ekizi woŋga amʊza labʊ.

Ɛtɩlaba nesi ɖɔkʊ tɛ sɔnzɩ wayɩ kpa lɛ, pɩnaɣ 1682 alɩwaatʊ taa lɛ, Edward Lowe sɩm alɩwaatʊ, pakpa Purcell se ɛkɛ kewiyaɣ Ɛsɔ sɛtʊ kpaŋ taa tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ nɛ tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ-ɩ se ɛkpɛndɩ ɛɖɔkɩ-ɖɩ nɛ Westminster tɛ nɖɛ. Pɩnaɣ ŋga ɖɔɖɔ palʊla ɛ-pɩyalʊ kajalaɣ tʊ. Purcell tɛ kajalaɣ hendu kɩlɩzɩtʊ ndʊ pataɣ-tʊ yɔ Twelve Sonatas posusa tɩ-tɔm pɩnaɣ 1683 taa.