Aller au contenu

Bahaullah

Pɩlɩɩna Wikipediya
Bahaullah

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Iranɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Tehran, Iranɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kamɩŋ fenaɣ 12 wiye, pɩnaɣ 1817
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Acre, Beirut Vilayet, Izrɛɛlɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Agoza fenaɣ 29 wiye, pɩnaɣ 1892

Palʊlɩ ɛyʊ weyi payaɣ se Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī yɔ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ hiu nɛ naalɛ n̄ɩŋgʊ wiye, pɩnaɣ 1817 n̄ɩŋga taa. Palʊla-ɩ Iranɩ ɛjaɖɛ taa, Teheeraanɩ tɛtʊ taa. Ɛsɩba agoza fenaɣ kɩyakʊ nɩɩlɛ nɛ nakʊ n̄ɩŋgʊ wiye, pɩnaɣ 1892 n̄ɩŋga taa. Ɛsɩba Izrɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa, Aakrɩ tɛtʊ taa. Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī kɛ Ɛsɔ lɔɔyaɣ tʊ nɔɔyʊ. Pakʊma-ɩ hɩɖɛ ɛ-tɛ Iiraanɩ ɛjaɖɛ taa se Bahāʾ-Allāh. Hɩɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔbʊʊ lɛ se Ɛsɔ Ɖoŋ yaa Ɛsɔ n̄alɩmɩyɛ.

L'exil de Bahaullah

Bahāʾ-Allāh tɔŋ se ɛnʊʊ lɛ, Ɛsɔ lɔɔyaɣ tʊ kpaagbaa n̄ɩnʊ weyi Ɛsɔ tiyi kedeŋa yɔɔ yɔ. Ɛɔŋ se Ɛsɔ lɔɔyasɩ tɩnaa sʊsaa panɛ : Krishna nɛ Abrɩham nɛ Moïse, Bouddha nɛ Zoroastre nɛ Yeesu nɛ Muḥammad pa-wayɩ lɛ, ɛnʊ wɛna. Se ɛnʊʊ lɛ Ɛsɔ wɛtʊ yeli kedeŋa yɔɔ. Ɛyɔɔdɩ se kedeŋa kpeekpe ɛyaa kaɣ kpɛndʊʊ nɛ pɛkɛ ɛyaa kʊɖʊmaa. Se pakaɣ kpɛndʊʊ nɛ pala sɔnzɩ kʊɖʊmasɩ. Ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ se ɛ-tɔm ɖooo lɔŋdaa Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba kpeekpe kosusaa. Se ɛ-tɔm posusaɣ ɖooo lɔŋ se ɛkaɣ kɔm kɛdɛzaɣ alɩwaatʊ taa nɛ eyele nɛ siɣsiɣ tɔm wɛɛ kedeŋa yɔɔ nɛ ɛyaa tɩŋa wɛɛ laŋhʊlʊmɩyɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ pa-taa yem fɛɛɛ.

Ɛɛkɛ weyi payaɣ se Bāb yɔ ɛ-wayɩ tɩŋɩyʊ pɩnaɣ 1819 nɛ puwolo pɩsɩɩna pɩnaɣ 1850 n̄ɩŋga taa. Bāb n̄ɔtɔŋaɣ se ɛkɛ weyi ɛkʊyʊʊ ɛsɔdaa yɔ. Patasaɣ-ɩ yaʊ ɖɔɖɔ se Imam Caché yaa Al-Mahdī, pʊ-tɔbʊʊ se weyi pʊwɩla-ɩ nʊmɔʊ kɩbaŋʊ siŋŋ yɔ. Se ɛ-tɔm Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Izilaam yɔ, ɖisusaɣ. Se ɛnʊʊ Malɩŋ kaɖaŋaa se ɛkɔɔ nɛ pʊcɔ Tɔm Hʊʊ Kpaagbaa Evemiye talɩ