Azii yotu lʋbɩyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Taekwondo

Azii yotu lʋbɩyɛ kɛ lʋbɩyɛ tɩlɩtʋ kpɛlɛkʋʋ sukuli. Papɩzɩɣ palʋbɩ-ɖɩ nɛ nesi yem. Papɩzɩ palʋbɩ-ɖɩ nɛ naŋgbanzɩ. Ɖooo caanaʋ tɔm taa mbʋ yɔ kɛ, yotu lʋbɩyɛ kpɛlɛkɩtʋ tʋnɛ paatɩlɩ tɩ-taa size, tɩpɔzaɣ lɩmaɣza cukaŋ n̄ɩna nɛ lɔŋ nɛ lɛɣtʋ maɣzɩm sɔsɔm. Nɛ pʋ-yɔɔ lɛ, ɛyʋ pɩzɩɣ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ. Mbʋ pʋpɔza keekee yɔɔ lɛ size, pɩkɩlɩ ɖeu se ɛyʋ eyele lʋbɩyɛ ɖɩnɛ yɔ yee ɛɛpɩzɩɣ kɔyɔ. Ɛyʋ ɛkpɛlɛkɩ azii yotu lʋbɩyɛ yɔ, ɛkpaɣ ɖoŋ siŋŋ. Karatee yɔɔ lɛ, lʋbɩyaa lɩmaɣza mpilim kɔyɔ size, palʋ nɛ ɛyʋ wezuu caɣʋ taa lɛ, ɛwɛɛ alaafɩfa.

Tɔm piye Azii you lʋbɩyɛ kɛ lɛɣtʋ piliŋa kɛ Aazii tɛtʋ taa. Ajɛya wena a-taa lʋbɩyɛ aleɣya kɩlɩ tɔyʋʋ Erɔpɩ tɛtʋ taa nɛ Amerika pɛ-tɛtʋ taa yɔ, a-taa ɖɔɖɔ Sapɔŋ ɛyaa kɩlɩ tɔyʋʋ. Siini mba ɖɔɖɔ nɛ pɩtasɩna Fɩyɛtɩnaam mba nɛ Kooree mba wɛ sakɩyɛ ɖɔɖɔ ajɛya ana a-taa.

Judo

Patʋla Aazii yotu lʋbɩyɛ sukulinaa ajɛya ndɩ ndɩ taa. Pilinzi ndɩ ndɩ wɛ Aazii yotu lʋbɩyɛ lɛɣtʋ hɔɔlʋʋ taa.

Cɛyɩtʋ ndɩ ndɩ wɛ Aazii yotu lʋbɩyɛ hɔɔlʋʋ taa.