Akon

Pɩlɩɩna Wikipediya
Fichier:Akon arrives in Mumbai for Ra.One recording.jpg
Akon arrives in Mumbai for Ra.One recording

Akon hɩɖɛ sɔsɔyɛ kɔyɔ Alioune Badara Thiam. Palʊla-ɩ Saint-Louis tɛtʊ taa, Misurii tɛtʋ taa kɛ ɖomaɣ fenaɣ 16 wiye pɩnaɣ 1973. Alioune Badara Thiam kɛna AmerikaSenegalɩ hendu teyu nɔyʊ. Ɛnʊ kɛŋna hendu teya taa weyi ete eɖeke nɛ ɛpɩzɩ ɛkɛ kacalaɣ-tʊ nɛ naal-tʊ kɛ Billboard Hot 100 taa yɔ.

Palʊla Akon kɛ Saint-Louis, Misurii taa nɛ ɛ-caa nɛ e-ɖoo pɛkɛ Senegali ɛjaɖɛ taa mba. Ɛ-ɖaɣ taa paa-anɩ ɛsɔɔla hendu teu kamaɣ fɛyɩ nɛ ɛnʊ ɖɔɖɔ lɛ, ɛkpɛlɛkɩ cɩmɩŋ ndɩ ndɩ mabʊ. Senegali ɛjaɖɛ taa kɛ ɛcaɣ ɛpalɩ nɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ lʊbɛ lɛ ɛɖɛ Etazunii taa nɛ ɛwɛɛ Niujɛrsii taa. Efemiye naɖɩyɛ aseɣɖe tɔm heyiyaa posaɣ-ɩ tɔm ndɩ ndɩ lɛ, ɛkɔɔ eheyi-wɛ se siŋŋŋ taa lɛ ɛ-hɩdɛ maɣsemaɣ kɛlɛ Alioune Badara Akon Thiam ɛlɛ ɛ-tatasɩ yɔɔ lɛ pamaɣ yɛ se Aliaune Thiam.

Akon tɔbʊ kɛlɛ nɛ aŋgilisi taa se: weyi paɖʊ-ɩ salaka yɔ. Yee ɛkpaɣ hɩɖɛ nɖɩ yɔ, pɩtɛkɛ yem; paaɖɩɣ-ɩ salaka ɖɔɖɔ mbʊ pʊ-yɔɔ ɛɛmɩla lɔɔɖɩyɛ nɛ pakpa-ɩ. Salaka taa peeɖe kɛ ɛɛwɛɛ (pɩnzɩ naatozo) nɛ ɛnɩɩ pɩ-taa nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-tɩlɩtʊ wɩlʊ. Hendu ndʊ ndʊ etewaɣ yɔ ɛɖʊ-tʊ ñɩɣyʊ yɔɔ ɛcɛlɩ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se SRC/Universal yɔ nɛ ɖɩlɩzɩ ɛ-tɛ kacalaɣ tataɣ, Trouble, pʊtɔbʊ se: cɛyɩtʊ mɩsɩkum fenaɣ 29 pɩnaɣ 2004.

Akon kɛ malʊ nɛ eɖiu aseɣla paale se ɛ-ɛsɔ sɛtʊ ndʊ tɩpɩsɩna-ɩ ɛyʊ nɛ ɛwɛɛ ɛyaa taa. Ɛyɔɔdʊ aŋgilisi kʊnʊŋ nɛ wolofi nɛ ɛɛtasɩɣ fransɩ tɔm yɔɔdʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛsɔ-tʊ kpaɣna alɩwaatʊ ndʊ ɛwoba ɛcaɣ Etazunii taa yɔ. Ɛsɔɔ mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛwɛɛna pɩnzɩ lʊbɛ yeke nɛ ewolo peeɖe. Akon luba tatasɩ sakɩyɛ.