Ñazɩyʊ sɔsɔ Rafayeli

Pɩlɩɩna Wikipediya
"St.Archangel Raphael",egg tempera, goldleaf on wood, sm 32x24

Ñazɩʊ sɔsɔ Rafayeli kɛŋna ɛsɔtaa ñazɩyaa naatoozo-tʊ. Pʊ-tɔbʊʊ se ɛna MikayɛlɩGabrɛlɩ pasɩŋgʊna Ɛsɔ ɛsɩndaa kaɣlaa nɛ pɔyɔɔdɩɣna-ɩ. Rafaeli tɔbʊʊ kɛlɛ se Ɛsɔ waɩɣ yaa Ɛsɔ waɣ kʊtɔmɩŋ. Takayaɣ kiɖeɖeɣa taa kipaɣlʊ Ɛsɔ tii Ñazɩyʊ sɔsɔ Rafaeli kɛ Tobiyasi pɩyalo Tobie cɔlɔ se ɛtɛŋna ɛ-yɔɔ nɛ ɛwaa Tobiasi yʊlʊnzɩ nɛ ɛha-ɩ Sara nɛ ɛkpaɣ-ɩ halʊ.

Харьков (18669919711)

Ɛzɩ Mikaelɩ nɛ Gabrɩɛlɩ yɔ, pɔtɔkɩ ɛ-kasandʊ kɛ salaŋ fenaɣ 29 wiye. Pasɩmna Ñazɩyʊ sɔsɔ Rafayeli se ɛnʊ kɛŋna ɖɔɖɔ kɛ nʊmɔwoɖaa yɔɔ kandɩyʊ: paa lɩm taa, paa tataa yaa paa ɛsɔtaa. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, ɛnʊ kɛŋna tiiyu weyi ɛ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋʊna nɛ ɛhaɣ e-fezu kiɖeɖeu kɛ ɛyaa yɔ.

Takayaɣ Kiɖeɖea taa lɛ, Ñazyɩʊ sɔsɔ Rafaeli yabɩna Tobiyasi nɛ Sara pa-ñʊŋ. Tobi takayaɣ taa, alɩwaatʊ ndʊ Tobiyasi tiyaɣ ɛ-pɩyalʊ Tobi kɛ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ɛ-pɩyalʊ ɛɛsɩŋ lɛ, Rafayeli tibina nɛ ɛsɔtaa nɛ ɛpɩsɩ ɛyʊ nɛ ɛkpaɣ hɩɖɛ se Azariyasi, Ananiya sɔsɔ piyalʊ.

Hosios Loukas (south cross-arm) - Raphael by shakko

Ɛsɩ-ɩ nɛ pɛɖɛʊ taa lɛ Tobi tiba pɔɔ nakayɩ taa se ɛñɔʊ lɩm nɛ ɛna kpakpayaɣ lɛ, Rafayeli heyi-i se ɛkpa-kɛ nɛ ɛlɩzɩ ka-taa hosaɣ, hɔyɛ nɛ hʊzʊŋ nɛ pɔɖɔkɩ. Patalaa nɛ alɩwaatʊ ndʊ paha Tobi kɛ Sara nɛ pasʊ se pahɩnɩʊ lɛ, Tobi kpaɣ hɔyɛ nɛ hʊzʊŋ nɛ ɛɖʊ ɛsɩɩ sɔzʊŋ pɛɛ tɔlɔma yɔɔ. Nɛ kpakpayaɣ sɔŋ ɖɔɔnɩ elewu nɛ ese ɛmɛlɩ Egipti hayu kiŋ. Nɛ Rafayeli ɖɛɛ nɛ ewoloɛhɔkɩ-ɩ peeɖe. Piyele hosaɣ taa lɩm kɛ eheyi Tobi nɛ ɛtaa ɛ-caa Tobiyasi ɛsɛ nɛ akuli.

Malɩŋ cɔlɔ lɛ, payaɣ-ɩ se Israfil nɛ ɛ-tʊmɩyɛ wɛna ndɩ nɛ ɛzɩ Krɩstʊ mba cɔlɔ yɔ. Peeɖe lɛ, ɛnʊ kaɣna ŋgandɩyɛ sɔsɔyɛ kɛ yaʊ tɔm napʊtozo nɛ pɩwɩlɩ se ɛjaɖɛ tɛma nɛ pɩtala se pahʊʊna tɔm paa anɩ. Kacalaɣ taa lɛ, ɛjaɖɛ tɛŋ, nabʊlɛ taa lɛ, pɩfezɩɣ sɩɖaa kɛ po-ɖɔmtʊ tɛ lidau yɔɔ nɛ kpaagbaa ñɩmbʊ lɛ, pʊtɔbʊʊ se pɩtalaa se pahʊʊ tɔm nɛ ɛsɩndɩnaa nɛ sɩɖaa kɛ tɔm.