Yuu

Pɩlɩɩna Wikipediya

Yuu Anasaayɩ yɔda taa lɛ,ɛhɩɖɛ tukuunaa kpɩnaa wena awɛkʊ tɔɔnasɩ nɛ a-ñɩɣzʊʊ mbʊ mbʊ akatʊʊ payɩ yɔ.Ɖɔɖɔ lɛ po-suŋ wɛ kpɛɖɛ,pekela wɛ lɔŋ sɩŋŋ nɛ ñʊʊ yɔ kpayɩɩ kɛ nɔɔ nɛ mɔɔʊ pɛgbɛŋda nɛ pɛwɛ cʊlʊ cʊlʊ.Yuŋ kɛ Muridé́́́s tɛ cejewiye taa mba,mba pɛwɛna wɛtʊ kʊyʊmtʊ yɔ :Rattus rattus,yuŋ kɩkpɛɛdʊ,nɛ Rattus norvegicus,yuŋ wei ɛlʊlʊ ɖɩɣa yuŋ mba ɖɩ-yaa se agunaa yɔ, wei pɔɖɔʊ yɔ.Ɛlɛ,pʊwɛ se ɖɩtɩlɩ se tɔm be naayɛ wɛ ɖɔɖɔ nɛ atukuuna kpɩnaa wena awɛkʊ tɔnasɩ yɔ nɛ aavɛyɩ Muridés cejewiye taa,anaa-yɔ :yuu palmiste,yuu chinchilla… Ɛyʊ kpɛlɩkʊʊ kpɩnaa wena aɣ-ñɩɣzʊʊ m-bɩyɔ yɔ ayɔ se ɛtɩlɩ-yɛ nɛ ɛɛkpayɛ nɛ awazɩ,ɛlakɩ nɛ kpɩnaa anaɣ amalɩnaɣ ɛyaa yaa ɛgbakʊ yɛ ɛzɩ kpɩnaa wena awɛkʊ sɩŋŋ yɔ nɛ ɛkʊʊ-yɛ.Yuŋ kɛ pʊyʊ kem dɔɖɔ ɛyʊ caanaʊ tɔm taa,nɛ ɛzakuliye hɔlʊ taa,nɛ pɔdɔm tukunaa ɖɔɖɔ hɔlɩŋ ŋdɩŋ-dɩ.