Aller au contenu

Yuu

Pɩlɩɩna Wikipediya
Vincent van Gogh (1884)

You anasaayɩ yɔɔda taa lɛ, ɛhɩɖɛ tukuunaa kpɩnaa wena awɛkʊ tɔɔnasɩ nɛ a-ñɩɣzʊʊ mbʊ mbʊ akatʊʊ payɩ yɔ. Ɖɔɖɔ lɛ po-suŋ wɛ kpɛɖɛ, pekela wɛ lɔŋ sɩŋŋ nɛ ñʊʊ yɔ kpayɩɩ kɛ nɔɔ nɛ mɔɔʊ pɛgbɛŋda nɛ pɛwɛ cʊlʊ cʊlʊ. Yuŋ kɛ Muridé́́́s tɛ cejewiye taa mba, mba pɛwɛna wɛtʊ kʊyʊmtʊ yɔ: Rattus rattus, yuŋ kɩkpɛɛdʊʊ, nɛ Rattus norvegicus, yuŋ weyi ɛlʊlʊʊ ɖɩɣa yuŋ mba ɖɩ-yaa se agunaa yɔ, weyi pɔɖɔʊ yɔ. Ɛlɛ, pʊwɛ se ɖɩtɩlɩ se tɔm be naayɛ wɛ ɖɔɖɔ nɛ atukuuna kpɩnaa wena awɛkʊ tɔnasɩ yɔ nɛ aavɛyɩ Muridés cejewiye taa, anaa-yɔ: yuu palmiste, yuu chinchilla… Ɛyʊ kpɛlɩkʊʊ kpɩnaa wena a-ñɩɣzʊʊ m-bɩyɔ yɔ ayɔ se ɛtɩlɩ-yɛ nɛ ɛɛkpayɛ nɛ awazɩ, ɛlakɩ nɛ kpɩnaa anaɣ amalɩnaɣ ɛyaa yaa ɛgbakʊ yɛ ɛzɩ kpɩnaa wena awɛkʊ sɩŋŋ yɔ nɛ ɛkʊʊ-yɛ. Yuŋ kɛ pʊyʊ kem dɔɖɔ ɛyʊ caanaʊ tɔm taa, nɛ ɛzakuliye hɔlʊ taa, nɛ pɔdɔm tukunaa ɖɔɖɔ hɔlɩŋ ndɩ ndɩ.