Vincent van Gogh

Pɩlɩɩna Wikipediya
Vincent Van Gogh

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Peyibaa
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Zundert, Peyibaa
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 1853
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Auvers-sur-Oise, Fransɩɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 29 pɩnaɣ 1890
Vincent Willem van Gogh 107
Gogh4
Vincent van Gogh (1853-1890) - The Olive Trees (1889)

Vincent Willem van Gogh kɛ Neyɛlandɩ ɛjaɖɛ taa tʊ. Palʊla-ɩ lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ kʊkʊyʊ wiye pɩnaɣ 1853 kɛ Krut Zunda. Peyi-Ba ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ hasɩyaɖɛ fenaɣkɩyakʊ 29 wiye pɩnaɣ 1890 kɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa ɛɛwɛna pɩnzɩ 37 nɛ pepima-i ɛjaɖɛ taa peeɖe. Palʊla-ɩ lɛ payawaɣ-ɩ se Vincent Willem van Gogh. Ɛkɛ tɔlɩm tayʊ nɛ kɩlɛmɩŋ yaa anjaʊna lɩzɩyʊ. Pruksɛlɩ nɛ Anvɛrɩ tɛrʊ taa kɛ ɛkpɛlaka ɛ-tʊma nɛ ewɩlɩyaa sʊsa kɔyɔ Anton Mauve nɛ Constantinus Cornelis Huysmans.

Sɔdɩŋ weyi ɛcʊɖa-ɩ pɩkɩlɩ yɔ ɩ-taa kɔyɔ: Jean-François Millet, Rembrandt, Frans Hals, Anton Mauve, Eugène Delacroix, Adolphe Monticelli nɛHiroshige. Payaɣ Vincent van Gogh se Theodorus van Gogh piyele e-ɖoo kɔyɔ Anna Cornelia Carbentus. Kacalaɣ taa lɛ, ɛɛsɔɔla se ɛpɩsɩ siʊkpelesi pɛdɩyʊ ɛlɛ ɛtapɩzɩ. Pʊwa yɩ lɛ ɛsɔɔlɩ se ɛkɛ ɛsɔtɔm wɩlɩyʊ ɛlɛ ɛwɛɛ ɛtɔlʊʊ Ɛsɔ tɔm maɣzɩm tɩŋga. Mbʊ yebina pɩnaɣ 1880 taa lɛ, ɛtɛzɩ kpɛlɛkʊ tɔlɩm taʊ.

Pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa kɛ ɛkʊyɩ Peyi-Ba nɛ ewolo Pɛlziki nɛ Fransɩ ajɛya taa. Ɛ-tʊma wena ɛlaba yɔ, tɔlɩm taʊ nɛ kɩlɛmɩŋ yaa anjaʊna lɩzɩyʊ kɛ mbʊ yɔ, nɔɔyʊ tɛkpɛlɛkɩ-ɩ. Ɛɛsɔɔla ɛ-tʊma camɩyɛ pʊyɔɔ kɛ ɛɛwɛɛ ɛcɛyʊ ɛ-tɩ nɛ ɛñɩnʊʊ se ɛtɩlɩ ɛtɛ alɩwaatʊ tɩtaa siukpelasi nɛ kɩlɛmɩŋ tʊbʊ. Ɛɛsɔla wobu nɛ ɛnaɣ lona wena a-taa pasɩwaɣ siukpelasi nɛ caanaʊ taa wondu ndɩ ndɩ yɔ. Ɛɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɛnɛ mba pataɣ tɔlɩm nɛ palɩzʊ siukpelasi yɔ pɔsɔzʊ ɖama lɔŋ. E-wezu caɣʊ wɛyɩ ɖeyi ɖeyi nɛ pɩwɛ-ɩ ɛzɩ ñamñam yɔ mbʊ yebina ɛkʊ ɛ-tɩ yem kɛ hasɩyaɖɛ fenaɣkɩyakʊ 29 wiye pɩnaɣ 1890, pɩnzɩ 37 taa.