Aller au contenu

Yaa Gyasi

Pɩlɩɩna Wikipediya

Palʊla Yaa Gyasi 1989 Mampong tɛtʊ taa Kanaa ɛjaɖɛ taa. Ɛ-caa kɛ wɩlɩyʊ sukuli sɔsɔʊ taa Amerika taa nɛ e-ɖoo kɛ ɖakʊta. Pakʊyɩ Kanaa ɛjaɖɛ nɛ pɛɖɛ Etaazunii lɛ, Yaa Gyasi kaawɛna pɩnzɩ naalɛ yeke. Ɛɛwɛ hɛkʊ taa sukuli taa lɛ ɛtɩla Amerika takayɩsɩ maʊ tɛ caanaʊ tɔm nɛ halʊ kɩkpɛdʊ, Toni Morrisson, takayɩsɩ taa tɔm.

Ɛ-sukuli tana-ɩ sukuli sɔsɔʊ taa nɛ 2009 ekpe Kanaa ɛjaɖɛ taa nɛ ɛtɩlɩ ɖenɖe payaɣ se Ɔɔr kideŋ yɔ (Côte de l'Or). Alɩwaatʊ ndʊ ninɖiyu kɛdaɣ-wɛ ɛzɩma ɖooo pa-caanaa nɛ po-ɖoonaa nɩwaɣ siziŋ Pritaaniki sɔɔjanaa nesi tɛɛ nɛ ɛzɩma sɔɔjanaa mba pakpakaɣ kɩkpɛdaa yɔ nɛ mbʊ pɩ-taa yoma kaawɛ pɔcɔ nɛ paakpakɩɣ-wɛ sɛ pasʊzɩ-wɛ ɛyaa kɩkpɛɛdaa mɛlɛnaa se pɛtɛzɩna-wɛ lɩm fɛɛʊ yɔ lɛ, pʊɖʊkʊna-ɩ pɩŋŋŋ nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-kacalaɣ takayaɣ maʊ. Pɩnzɩ naanza wayɩ lɛ, ɛmʊ e-sukuli kɩtɛzʊ takayɩsɩ ndɩ ndɩ kɛ Stanfɔɔr nɛ Iyowa sukulinaa taa.

Piyebina nɛ ɛtɩhiu tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ Kalifɔrnii taa ɛlɛ fenasi cabɩ wayɩ lɛ ese peeɖe mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛɛnaɣ alɩwaatʊ camɩyɛ se ɛma takayɩsɩ. Ɛma takayaɣ nakayɩ, Homegoing, nɛ ka-taa lɛ ɛyɔɔda cejewiye naɖiyɛ tɔm pɩtalɩ ɛzɩ waɣsɩ lʊbɛ yɔ. Cejewiye nɖɩ ɖɩɩwɛ Kanaa ɛjaɖɛ taa nɛ papɩsɩ-ɖɩ taa ɛyaa kɛ yoma nɛ pɛɖɛna-wɛ Etaazunii taa nɛ pɛlɛɣzɩ pa-lɩmaɣza kpɛlɩ. Yaa Gyasi wɛ alɩwaatʊ tʊnɛ tɩ-taa kɛ Kalifɔrnii, Etaazunii taa.