WhatsApp

Pɩlɩɩna Wikipediya
Whatsapp logo svg

Mbʋ payaɣ se « WhatsApp » yɔ, mbʋʋ payaɣ ɖɔɖɔ se « WhatsApp Messenger ». Pɩkɛ tʋma naayɛ sakɩyɛ kaŋgalafu nakʋyʋ yɔɔ. Pɩtɛkɛ paa kaŋgalafu ŋgʋ kɩ-taa papɩzɩɣ pala « WhatsApp » tʋma. Kaŋgalaafu ŋgʋ kɩ-taa ɛyʋ pɩzɩɣ ɛla « WhatsApp » tʋma yɔ, payaɣ-kʋ se « android ».

Ɛyʋ ɛtamsɩ « WhatsApp » nimaɣ Kaŋgalafu nɛ « Android » yɔɔ kɔyɔ, ɛpɩzɩɣ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ ɛsɔɔlaa se eheyiɣ e-koobu yɔ, paa ɛlɛ ɛfɛyɩ ɛlɛ ñɩŋʋ cɔlɔ yɔ. Ɛlɛ kɔŋ nɛ ɛkpaɣ ɛñɩŋʋ nɛ ekuli « WhatsApp » lɛ, ɛnɩɩ tɔm ndʋ e-koobu heyi-i yɔ. Pʋcɔ nɛ ña nɛ ño-koobu ɛpɩzɩ ɛyɔɔdɩna ɖama « WhatsApp » yɔɔ lɛ, pʋpɔzʋʋ se mɩ-naalɛ ɩwɛɛna paa weyi lɛ kaŋgalafu ŋgʋ payaɣ se « Android » yɔ. Ɛyʋ ɛwɩna kaŋgalafu « Android » nɛ ɛwɛɛ « WhatsApp » nimaɣ yɔɔ kɔyɔ, ɛnaɣ nɛ ɛtɛ ɛnɩɩ tɔm tɩŋa payɩ ndʋ tɩlakɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ. Yee ɛnɩ tɔm natʋyʋ nɛ tɩkɛdɩna-ɩ kɔyɔ, ɛpɩzɩ etiyina-tʋ e-koobiya tɩŋa payɩ mba pɛwɛna kaŋgalafu « Android » yɔ. Paba ɖɔɖɔ panɩ natʋyʋ kɔyɔ papɩzɩ petiyina-ɩ-tʋ. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɖɔɖɔ ɛlɩzɩ kɩlɛmɩŋ weyi ɛsɔɔlaa yɔ nɛ etiyina-yɛ e-koobiya mba ɛsɔɔlaa yɔ pɩtɩŋna « WhatsApp » yɔɔ.

Ɖajaa Jan Koum nɛ Ɖajaa Brian Acton patʋlɩ « WhatsApp » tʋma. Pɩnaɣ 2009 taa patʋla-yɛ. Ɖajaanaa panɛ pa-naalɛ palakaɣ « site web » ŋgʋ payaɣ se « Yahoo » yɔ kʋ-tʋma sɔsɔna. Halɩ papɩzɩ pɔtɔ se ḿba lɩzɩna-kʋ. Palɩzɩ « WhatsApp » se kɩlɩzɩ mbʋ payaɣ se « SMS » waa yɔ kaŋgalafunaa taa. « WhatsApp » tʋma ñʋʋ wɛ Mountain View tɛtʋ taa Californie ɛjaɖɛ taa.

Whatsapp (3341004094)

Facebook yaba « WhatsApp » tʋma lɛlaɣ fenaɣ, pɩnaɣ 2014 taa liidiye dollars waa 19 miiliyarɩ. Dollars waa ḿba pa-taa miiliyarɩ waa hiu nɛ kakpaanzɩ (15) ɖɛɣ « Facebook » tʋma ɖeɖe. Tɔbʋʋ se pɛhɛyɩɣ « Facebook » taa tʋmlaɖʋ liidiye miiliyɔɔ waa 350 yaa dollars waa 40 paa nesi ɖʋyʋ weyi lɛ.

Paɖaɣnɩ sɔzʋʋ « Facebook » taa tɔmlaɖaa liidiye yɔɔ. Nɔɔnɔɔ pɛhɛyɩɣ « Facebook » taa tɔmlaɖʋ liidiye miiliyarɩ waa.