Wɩsɩ kɔyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ginger - ഇഞ്ചി 02

Wɩsɩ kɔyɛ kɛ ñɩɣyʊʊ ŋgʊ kɩlɩna Aazii tɛtʋ wandamm taa yɔ ki-liɖe kɛ Zingiber nɛ kɩ-tɛ nɛ Zingiberaceae tɩmʊʊ liɖe taa. Palakɩ kililaa nɛ tʊmɩyɛ ɖɩtɩzɩyɛ taa nɛ kabɩyɛ kɔ tʊmɩyɛ ɖɩlaɖɛ taa. Pɩtɛ tɛtɛɛ liɖe ɖɩkɛ sɔzɩŋ pʊyʊʊ weyi paɖʊʊ ɖozi taa ɖɩtɩzɩyɛ taa kɛ Aazii tɛtʋ wandamm taa yɔ kɔzɩ kɔzɩ Ɛɛndɩ tɔɔnasɩ ɖɩlaɖɛ taa. Palakɩ-ɖɩ nɛ tʊmɩyɛ Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ kɛ ginger ale ɖɩlaɖɛ nɛ cakam cakam naa ɛzɩ sɔzɩŋ kpɔnɔ. Wɩsɩ kɔyɛ kɛ sɔŋgaɣ ɛjaɖɛ ñɩɣyʊʊ ŋgʊ kɩɖazʊʊ lɔŋ nɛ kʊ-kʊkʊyʊmɩŋ maɣna mɛta naa 0,90 nɛ kɩñɔ liɖe yɔɔ kɛnɛ.

Hatʊ wɛ kpɩzɩŋ nɛ tɩwɛɛ kɩgbɛzɛŋ tɩyɛ nɛ piyuu tɩyɛ, tɩɖalɩɣ nɛ tɩwɛ sɔzɩŋ. Ɖɩ-hɛtʊ hʊlɩma nɛ tɩwɛ sʊtʊ sɛmɩŋ takɩŋ takɩŋ cɩɩɩ ndomaa yɔ. Hatʊ cikpetʊ ndʊ tuhuzuu hoka ŋga kagba nɛ ɛsɔ yɔ tɩwɛ tɩŋ hatʊ kpɛɖɩŋ nɛ sʊtʊ sɛmɩŋ. Ɖɩ-tɛŋ hɛtʊ lɩzʊʊ lɛ, ñʊʊ kobi nakʊyʊʊ lɩʊʊ kɩ-taa nɛ pee kɩkpɛdaa. Pee a-naa awɛ pɔyɩŋ weyi ɛwɩlɩɣ lɛ, ɛyaɣ yɔ ɛ-taa kɛ pɔyaa camɖɩyɛ yɔ. Ɖɩsɔɔlɩ wɩsɩ nɛ niikaɣ tɛtʊ. Ɖɩ-tɛ paɣlʊʊ wɛ lɔŋ lɔŋ nɛ puhukuu sakɩyɛ pɩtɩŋnɛ lilaa tɛ tɛyʊʊ cɔlɔ.

Ginger farm

Ɛyʊ kaatɔkɩ wɩsɩ kɔyɛ ndɩ pɩwɛ ɛzɩ mɩŋ ñakɩŋ yɔ, pɩlɩnɛ shogaol nɛ paradol nɛ zingérone tɛ wɛʊ kɛ wɩsɩ kɔyɛ taa. Gingérol tɛ kpeɣluu kɛ pɩyʊʊ siŋ wɩsɩ kɔyɛ lɛɛŋ ndɛ taa ɛlɛ, ɛwɛ ñɩɩɩ kɛ kɩwɩlɩyɛ taa ɛlɛ, shogaol ñɔsɔzɩ. Wɩsɩ lilaa kɩfanaa (wenaa akɛ lilaa pʊtɔbʊʊ se akɛ tɛtɛɛ lilaa) taa wɛ leleŋ lɩm nɛ mʊtʊ nɛ pɩwɛ leleŋ camɩyɛ.

Ginger-cross-section

Sapɔŋ ɖɩtɩzɩyɛ taa lɛ, palakɩ tʊmɩyɛ nɛ wɩsɩ kɔyɛ kisidiye kɛ mɔʊ tɛ fɩnɛkɩrɩ nɛ gali padaa. Palakɩ-ɖɩ tʊmɩyɛ se pɛhɛzɩna agɔmaa ɖɩya sɔsɔɔ kɛ sushi nandʊʊ tɔʊ taa. Ɛɛndɩ ɖɩtɩyɛ ɖɩkɛ sɔzɩŋ pɩyʊʊ nɛ paɖʊʊ ɖozi ɛzɩ masala yaa vindalin. Siini ɖɩtɩzɩyɛ taa wɩsɩ kɔyɛ lilaa wazʊʊ se palʊbɩna sɔŋ nɛ mʊzʊŋ weyi ɛkɩlɩɣ ɖoŋ ɛzɩ kpakpasɩ teŋgʊʊ tɛ tɩŋ pee nɛ kelemaa nɛ heŋ (ɛ-nɛ yɔ, ouigour tɛ tɩzʊʊ ɖɔŋ yɔ lɛ, pɛlɛzɩɣ wɩsɩ kɔyɛ nɛ cumin).

German Ginger wine with stem ginger decoration 2

Pɔtɔkɩ wɩsɩ kɔyɛ tɛ hatʊ nɛ ɖɩ-tɛ hosii nzɩ sɩñɔʊ lilaa. Paɖʊʊ tii taa nɛ pɩwɛʊ sɔzɩŋ kɛ Suwahilii nɛ Corée. Pɔyɔkɩ wɩsɩ kɔyɛ ɖɔɖɔ Afrika nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa ɛzɩ leleŋ lɩm kɩñazɩm (sikiri). Payaɣ-kʊ se gnammankoudji nɛ pamazʊʊ se pɩkɛ sʊlʊm mbʊ piseɣtuu ɛyʊ kʊzʊʊ hɔɔlʊʊ taa yɔ.

Wɩsɩ kɔyɛ tɛ anasaayɩ sʊlʊm (soda ŋgʊ kɩ-taa fɛyɩ sʊlʊm ɖoŋ mbʊ) palaba-pʊ nɛ Jamaique nɛ pasɩm-pʊ nɛ Ɛnglɩsɩ kʊnʊŋ taa se ginger beer. Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa, Jarnac taa, Charente kuduyuu tɛɛ palakɩ wɩsɩ kɔyɛ sʊlʊm nabʊyʊʊ nɛ payaɣ-pʊ se Domaine de Canton Ginger Liqueur .