Twitter

Pɩlɩɩna Wikipediya
Twitter logo

Samaɣ piyuu nakʋyʋ wɛɛ nɛ payaɣ-kʋ se « Twitter ». Twitter Inc. tʋmɩyɛ cɔŋnana samaɣ piyuu ŋ́gʋ kɩ-yɔɔ. Ɛyʋ weyi ɛlakɩna samaɣ piyuu ŋ́gʋ nɛ tʋmɩyɛ yɔ, ɛpɩzɩɣ etiyina ɛ-taabalaa tɔm ndɩ ndɩ falaa, pʋ-tɔbʋʋ se etiyina-wɛ tɔm ɛɛhɛyɩɣ paa piye. Ɛntɛrɩnɛtɩ yɔɔ lɛ, payaɣ tɔm ndʋ ɛyʋ tiyina pɩtɩŋna Twitter yɔɔ yɔ se « tweets ». Tɔm ndʋ ɛyʋ pɩzɩɣ etiyina nɛ pɩtɩŋna Twitter piyuu yɔɔ yɔ, tɩ-masɩ ɛɛɖɛɣ mɩnɩʋ nɛ hiŋ naanza yɔɔ (140)

Twitter's San Francisco Headquarters

Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋmʋʋ (21), pɩnaɣ 2006 taa Twitter samaɣ piyuu ŋ́gʋ kɩlɩwa. Ɖajaanaa panɛ : Jack Dorsey nɛ Evan Williams nɛ Biz Stone nɛ Noah Glass palɩzɩna Twitter samaɣ piyuu ŋ́gʋ. Ɛlɛ, hasɩyaɖɛ fenaɣ taa, pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ ŋ́ga ka-taa papaɣzɩ labɩnaʋ Twitter samaɣ piyuu ŋ́gʋ nɛ tʋmɩyɛ.

Piteleɖi nɛ Twitter samaɣ piyuu pɩsɩ kedeŋa kpeekpe hakuu ŋgʋ paa anɩ ɛhayɩɣna-kʋ yɔ. Lɛlaɣ fenaɣ ɖɩtɛnɖɛ taa, pɩnaɣ 2012 ñɩŋa taa ɛyaa miiliyɔɔ waa taŋga (500) nɛ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ lakaɣna Twitter samaɣ piyuu nɛ tʋmɩyɛ.

Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʋ kakpaanzɩ (5) ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 2017 taa pewilaa pana lɛ, ɛyaa miiliyɔɔ waa 313 lakaɣna Twitter samaɣ piyuu nɛ tʋmɩyɛ paa fenaɣ ŋga ka-taa. Ɛyaa ḿba, petiyina pɔ-tɔm pɩtɩŋna Twitter piyuu yɔɔ takayɩsɩ taŋga (500) paa evemiye nɖɩ ; pʋ-tɔbʋʋ se petiyina tweet waa taŋga paa evemiye nɖɩ. Papɩzɩɣ pama tɔm ndʋ petiyiɣna pɩtɩŋna Twitter samaɣ piyuu yɔɔ yɔ nɛ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ taa. Papɩzɩɣ pamana kʋnʋmɩŋ hiŋ naanza (40) taa halɩ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ.

Twitter TT (modificado)

Twitter samaɣ piyuu tʋma ñʋʋ wɛ San Francisco (Etaazuunii) taa. Twitter samaɣ piyuu tʋmɩyɛ wɛna ɖɩ-tʋma lɛɛna lona atalɩ 35 nɛ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ kedeŋa kpeekpe yɔɔ cɩnɛ. Kɩwɛna ɖɔɖɔ ɔrɩdinatɛɛrɩ lɛɣtʋ tʋma pilinzi New York (Etaazuunii) taa.