Twitter

Pɩlɩɩna Wikipediya

Samaɣ piyuu nakʋyʋ wɛɛ nɛ payaɣ-kʋ se « Twitter ». « Twitter Inc. » tʋmɩyɛ cɔŋnana samaɣ piyuu ŋ́gʋ kɩ-yɔɔ. Ɛyʋ weyi ɛlakɩna samaɣ piyuu ŋ́gʋ nɛ tʋmɩyɛ yɔ, ɛpɩzɩɣ etiyina ɛ-taabalaa tɔm ndɩ ndɩ falaa, pʋ-tɔbʋʋ se etiyina-wɛ tɔm ɛɛhɛyɩɣ paa piye. Ɛntɛrɩnɛtɩ yɔɔ lɛ, payaɣ tɔm ndʋ ɛyʋ tiyina pɩtɩŋna « Twitter » yɔɔ yɔ se « tweets ». Tɔm ndʋ ɛyʋ pɩzɩɣ etiyina nɛ pɩtɩŋna « Twitter » piyuu yɔɔ yɔ, tɩ-masɩ ɛɛɖɛɣ mɩnɩʋ nɛ hiŋ naanza yɔɔ (140).

Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋmʋʋ (21), pɩnaɣ 2006 taa « Twitter » samaɣ piyuu ŋ́gʋ kɩlɩwa. Ɖajaanaa panɛ : Jack Dorsey nɛ Evan Williams nɛ Biz Stone nɛ Noah Glass palɩzɩna « Twitter » samaɣ piyuu ŋ́gʋ. Ɛlɛ, hasɩyaɖɛ fenaɣ taa, pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ ŋ́ga ka-taa papaɣzɩ labɩnaʋ « Twitter » samaɣ piyuu ŋ́gʋ nɛ tʋmɩyɛ.

Piteleɖi nɛ « Twitter » samaɣ piyuu pɩsɩ kedeŋa kpeekpe hakuu ŋgʋ paa anɩ ɛhayɩɣna-kʋ yɔ. Lɛlaɣ fenaɣ ɖɩtɛnɖɛ taa, pɩnaɣ 2012 ñɩŋa taa ɛyaa miiliyɔɔ waa taŋga (500) nɛ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ lakaɣna « Twitter » samaɣ piyuu nɛ tʋmɩyɛ.

Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʋ kakpaanzɩ (5) ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 2017 taa pewilaa pana lɛ, ɛyaa miiliyɔɔ waa 313 lakaɣna « Twitter » samaɣ piyuu nɛ tʋmɩyɛ paa fenaɣ ŋga ka-taa. Ɛyaa ḿba, petiyina pɔ-tɔm pɩtɩŋna « Twitter » piyuu yɔɔ takayɩsɩ taŋga (500) paa evemiye nɖɩ ; pʋ-tɔbʋʋ se petiyina « tweets » waa taŋga paa evemiye nɖɩ. Papɩzɩɣ pama tɔm ndʋ petiyiɣna pɩtɩŋna « Twitter » samaɣ piyuu yɔɔ yɔ nɛ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ taa. Papɩzɩɣ pamana kʋnʋmɩŋ hiŋ naanza (40) taa halɩ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ.

« Twitter » samaɣ piyuu tʋma ñʋʋ wɛ San Francisco tɛtʋ taa. San Francisco tɛtʋ wɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. « Twitter » samaɣ piyuu tʋmɩyɛ wɛna ɖɩ-tʋma lɛɛna lona atalɩ 35 nɛ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ kedeŋa kpeekpe yɔɔ cɩnɛ. Kɩwɛna ɖɔɖɔ ɔrɩdinatɛɛrɩ lɛɣtʋ tʋma pilinzi New York tɛtʋ taa. Tɛtʋ tʋnɛ, tɩwɛ ɖɔɖɔ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa.