Tomas Malthus

Pɩlɩɩna Wikipediya

Thomas Robert Malthus, palʊla-ɩ Guildford cɔlɔ kpam Aŋglɩtɛɛrɩ taa kɛ lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 13 pɩnaɣ 1766 alɩwaatʊ taa. Ɛyʊ ɛnʊ ɛsɩ Bath tɛtʊ taa kɛ saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 29 pɩnaɣ 1834 taa. Ɛɛkɛ tɔsʊʊ tʊmɩyɛ tʊ Piritaniki ɛjaɖɛ taa sukuli cɔlɩɩ ŋgʊ taa nɛ ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ pasɩtɔr yaa Ɛsɔ tɔm susiyu.

Ɛyʊ ɛnʊ ɛ-hɩɖɛ yeba nɛ yɔɔdaɣ kɛlɛʊ taa papɩsɩ payz-ɩ yem se malthusien. Nabʊyʊ taa pokoti-ɖɩ nɛ pɩwɩlɩ ɛzɩ ɛ-lɩmaɣza kɛ kɩsɩsɩna wena aha siɣye nɛ haɖɛ yaa aseu kɛɖɛɖaɣ pɩyʊ yɔɔ. Pɩkɛ Malthus politiki lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋna samɣ ɖɔʊ yɔɔ yɔ yaa piyaa lʊlʊʊ yɔɔ yɔ.

Thomas Robert Malthus kɛ pɩɣa naalɛ ŋga kɛ Daniel Malthus nɛ Henriette Graham pɔ-cɔlɔ. Ɛ-wayi lɛ, palʊlɩ piyaa loɖo ɖɔɖɔ ɛlɛ halɩpiyaa yeke koŋ. Ɛ-caa Daniel Malthus, ɛɛkɛ David Hume nesi yɔɔ tʊ kpem nɛ ɛtamsɩ ɛkpadɩyɛ nɛ Jean-Jacques Rousseau, ɛɛcaɣ ɛ-cɔlɔ pɩnaɣ 1766 yaa 1767 nɛ ɛnʊ eyebina ɛ-wayi wayi lɩmaɣza tɩŋga payɩ.

Thomas Robert Malthus laba ɛ-sukuli kɛ ɛ-caa tabalaa mba paakɛ wɩlɩyaa yɔ pɔ-cɔlɔ. Richard Graves pɩnaɣ 1779 nɛ G. Wakefield weyi ɛɖʊyɩ Yeesuu kɔlɔgɛ taa kɛ Cambridge sukuli kɩtɛzʊʊ taa yɔ. Peeɖe ɛmʊ tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ kpelaɣ pɩnaɣ 1793 alɩwaatʊ taa. Ɛpɩsɩ aŋglikani pasɩtɔɔ pɩnaɣ 1797.