Tiyamaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Brillanten

Mbʊ payaɣ se tiyamaɣ yɔ, pɩkɛ ñɩɣlɩm tɛtʊ. Karɩbɔnɩ nɛ mamatina nɛ lɔnsdaleyiti (lonsdaléite) pɛwɛ tiyamaɣ taa. Mbʊ payaɣ se alotrɔpʊ yɔ pɩwɛ tiyamaɣ taa ɖɔɖɔ nɛ kɩlakɩ nɛ ɖɔmbɛ wɛɣ tiyamaɣ taa. Ñɩɣlɩm wondu tɩŋa taa lɛ, tiyamaɣ kɩlɩnɖoŋ.

Tiyamaɣ

Tɔmpiye «diamant» ɖɩlɩyɛ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Pɩ-tɛɛ Latɛŋ kʊnʊŋ taa lɛ, payaɣ sz «diamas, -anti ». Nɔɔ kʊhɔmaɣ masɩ loniye cɔlɔ pɩlɩnaa nɛ pɩpɩsɩ tɔmpiye «aimant». Ɖooo lɔŋ lɛ, tɔmpiye aimant tɔbʊʊ se ñɩɣlɩm wonuu ŋgʊ kɩkɩlɩ ɖoŋ kpem yɔ. Pʊwayɩ lɛ, payaɣ wonuu ŋgʊ kɩwɛ ɖoŋ yɔ ɖɔɖɔ se «aimant». Mbʊ labɩna nɛ payaɣ ñɩɣtʊ hɔm pɩyɛ se «aimant». Krɛsɩ kɩbɩnʊʊ kʊnʊŋ yebina nɛ tɔmpe wena apaɣzɩɣna «dia» yɔ, apɩsɩ «diamant». Krɛɛkɩ kʊnʊŋ taa lɛ, payaɣ tiyamaɣ se «adamas». Tɔmpiye adamas lɩnɩ tɔmpiye «adamastos» cɔlɔ. Tɔmpiye adamastos tɔbʊʊ nɛ Krɛɛkɩ kʊnʊŋ taa se mbʊ pɩɩcɩɣyɩɣ yɔ, mbʊ pʊwɛ ɖoŋ kamaɣ fɛyɩ yɔ.

Rough diamond

Payaa tɔm piye adamastos kɔyɔ, ɛyʊ maɣzɩɣ kpaakpaa mbʊ pɩkɩlɩ ɖoŋ kpem yɔ pʊ-yɔɔ. Pʊwayɩ pakpaɣ ñɩɣtʊ ndʊ tɩkɩlɩ ɖoŋ kpem yɔ nɛ payaɣ-tʊ se diamant. Ñɩɣtʊ ndʊ pakpakɩɣ nɛ poluki hɔzɩŋ sɔsɔŋ nɛ agɔlɩma wondu ndɩ ndɩ. Agɔlɩma ana a-ɖeke koŋ asɩmna ɛzɩma palakɩ nɛ pɔñɔɔzʊʊ nɛ pʊcɔ poluki po-wondu yɔ. Ɛgɔlɩmɩyɛ nɖɩ payaɣ se Héraclès yɔ, tiyamaɣ polubina e-kokoɖe. Tiyamaɣ ɖɔɖɔ polubina ɛgɔlɩmɩyɛ nɖɩ payaɣ se Cronos yɔ ɖi-loozo. Ŋgʊ polubina ɛgɔlɩmɩyɛ ndɩ payaɣ se Æétès yɔ ɖɩ-ñɩɣyʊʊ kɩhayɩnaʊ. Ŋgʊ ɖɔɖɔ polubina ɛgɔlɩmɩyɛ nɖɩ payaɣ se Prométhée yɔ ɖɩ-kpasɩ.

Diamond blade very macro