Aller au contenu

Tayilandɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Tayilandɩ

Tayilandɩ tɛlɛŋa

Tayilandɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Tayilandɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: Tayi
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: Baŋgɔɔkɩ
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Wiyaʋ Maha Vajiralongkorn
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 513,120 km²
Samaɣ ñʋʋ: 67,959,000 (2015)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 132.1 km²
Internet nimaɣ: .th

Tayilandɩ kɛna Azii nɛ hɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ hadɛ kiŋ nɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-halanzɩ taa makɩɣna 514 000 km2. Pʊcɔ nɛ pɩnaɣ 1939 lɩɣʊ lɛ payawaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ se Siyam Kewiyaɣ.

Tayilandɩ nɛ Birimanɩ pasɩnɛ ɖa-ma kamaɣ kɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ ɖɩwɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ hayi kiŋ ɖɔɖɔ. Ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ ɖɩ-hadɛ kiŋ lɛ, ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ se Maalɛɛzii yɔ ɖɩwɛna. Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ Kambɔjɩ ñɩnɖɛ, piyele nɛ ɛjaɖɛ nɛ ɖɩwɩsɩ dɩlɩyɛ nɛ hayi kiŋ lɛ Lawosɩ wɛna.

Tayilandɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ nɛ ndʊ tɩkɩla pakɩlɩ-tʊ sɩm yɔ ndʊ lɛ Kuruŋŋ Teepi, ndʊ patasɩɣ yaʊ se Baŋgɔɔkɩ. Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlɩɣ yɔɔdɩɣ nɛ ŋgʊ pawɩlɩɣ komina sukulinaa taa yɔ, ŋgʊ lɛ tayii nɛ liidiye yɔ baatɩ.

Tayilandɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, weyi ɛkɩlɩ caɣʊ kewiyaɣ yɔɔ yɔ ɛnʊ lɛ wiyao Rama IX, kpaɣ ɖooo 1946. Peeɖe lɛ, wiyao ɛnʊ ɛkɛna Ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ, Sɔɔjanaa ñʊʊtʊ, ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Buudiyism yɔ ɖɩnɔɔ yɔɔ ɖɛyʊ nɛ kʊɖʊm ɛnʊ lɛ ɛsɔ sɛtʊ aŋgba kpeekpe yɔɔ cɔnɩyʊ.