Takayaɣ hayʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Coloured, textured craft card
Stack of Copy Paper

Takayaɣ hayʋʋ kɛ payaɣna latɛŋ kʋnʋŋ taa size "papyrus". Takayaɣ hayʋʋ kʋnɛ, kɩkɛna wonuu kɩlɩzʋʋ yaa kɩlabʋʋ ŋgʋ palaba kʋnɛ mbʋ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "fibres cellulosiques végétales".

Dandy

Ɛzɩ-ɩ ɖɩtɛm n̄ɔɔdʋʋ nɛ hayu kiŋ cɛnzɩ taa yɔ, takayaɣ hayʋʋ ŋgʋ, kɩwɛ tɩŋ hatʋ tɩyɛ. Hatʋ ndʋ, tɩwɛ lɛbɛ lɛbɛ nɛ tɩwɛ ɖɔɖɔ fɛlɛ fɛlɛ. Heelim ɛfɛtʋʋ kɔyɔ, pɩpɩzʋʋ pɩkpaɣdʋ pɩlɔ ɛzɩ ɖoo polinda mbɩ yɔ.

Takayaɣ hayʋʋ kʋnɛ, kɩkɛ wonuu ŋgʋ kɩwɛna wazaɣ siŋŋ yɔ. Ki-ɖeke koŋ kɩ yɔɔ papɩzʋʋ pama paa tɔm kɩmamatʋ ndʋʋ lɛ. Takayɩ hatʋʋ tʋnɛ, pɛkpɛndʋ tʋ kʋʋ nɛ pama tɩyɔ tɔm kɩkalɩtʋʋ lɛ, kɛ pɔtɔŋ size takayaɣ kɩkalaɣ (livre).

Takayɩ hayʋʋ kʋnɛ, kɩwazʋ ɖɔɖɔ siŋŋ size papɩzɩ palɩzɩ anjaʋ waa paa mba. Ɖɩtaasɔɔ ɖɔɖɔ size, takayɩ hayʋ tɔm kɩmamatʋ tɔm ɖanʋʋ lɩzʋʋ yaa maʋ n̄ɩɣʋ lakɩ nɛ paɖaɣnɩ tɔm ndʋʋ naʋ takayɩ hayʋʋ kɩfalʋʋ lɛɛkʋ yɔ.

Monselice z22

Takayɩ hayʋʋ wazʋʋ ɖɔɖɔ size paɖʋ nabʋyʋ. Kɩwazʋʋ ɖɔɖɔ size pama tɔlɩm tɔm yaa pataɣ tɔlɩm kɛ kɩyɔ nɛ pataɣɖɩ ɖoli yaa nabʋyʋ yɔɔ. Sakɩyɛ kpakʋʋ takayɩ hatʋ ndʋ nɛ polikina yaa palɩzʋʋna mbʋ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "filtres" waa yɔ nɛ wondu lɛɛtʋ sakɩyɛ ɖɔɖɔ ndɩ ndɩ.