Heelim

Pɩlɩɩna Wikipediya
Tuuli

Heelim pɩkɛ pʋyʋ mbʋ pɩfɛtɩɣ kedeŋa yɔɔ nɛ pɩhaɣ ɛyʋ fezuu yɔ. Pɩkɛ mbʋ payaɣ se "gaazí" yɔ. Fefeku nakʋyʋ kɔŋnana heelim. Heelim yɔɔ patɩŋɩɣna nɛ palɩzɩɣ mbʋ pɩlakɩ payɩ yɔ pʋ-tɔbɩŋ. Mbʋ payaɣ se "dynamique des fluides " yɔ, pʋ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ heelim fɛtɩɣ.

Heelim wɛ ndɩ ndɩ. Nabʋyʋ fɛtɩɣ ɖoŋ, lɛɛbʋ n̄ɛfɛtɩ tɛmm. Pɩtɛkɛ pʋyʋ kʋɖʋm kɔŋnana heelim. Nabʋyʋ lɩɣna lɩm tɛɛ nɛ lɛɛbʋ n̄alɩɣna tɛtʋ yɔɔ. Papɩzɩ pamaɣzɩ heelim fɛtɩɣ ɖoŋ fɛtʋʋ mbʋ yɔ. Wonuu ŋgʋ payaɣ "anémomètre" yɔ, mbʋʋ pamaɣzɩna heelim fɛtɩɣ ɖoŋ fɛtʋ mbʋ yɔ. Ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ pʋdʋnaa mba pɛwɛɛ nɛ payaɣ-wɛ se "planètes" waa yɔ, pa-taa lɛ, NɛptiiniSatirini pɔ-yɔɔ kɛ heelim kɩlɩɣ fɛtɩɣ ɖoŋ.

Whirlwind9832

Heelim yekina nɛ wondu ndɩ ndɩ pɩzɩɣ tɩcakɩ wezuu lɩm kamɩŋ tɛɛ nɛ pʋŋ sɔsɔŋ yɔɔ. Mbʋ lakɩna nɛ mbʋ payaɣ se "organiques" waa nɛ "minéraux" waa yɔ pamaɣ pɔɔ pɔɔ nɛ pɩpɩzɩɣ kaaŋ sɔsɔŋ. Heelim lakɩna nɛ tɛtɛn̄ɩtʋ cikpetu ndʋ tʋkʋyʋʋ fuɖuu fuɖuu yɔ tɩlɩɣzɩɣ lona. Mbʋ lakɩna ɖɔɖɔ ɖɔɖɔ nɛ sumasɩ ndɩ ndɩ kʋyʋʋ nɛ sɩlɩɣzɩɣ lona. Heelim yekina nɛ tɩŋ wɛɣna ɛ-wɛtʋ. Mbʋ lakɩna nɛ tɩŋ lɩɣ hɛtʋ nɛ ɛlʋlʋʋ e-pe ndɩ ndɩ.

Heelim wɛna wazaɣ siŋŋ kedeŋa tɔm taa. Pʋwɛ wazaɣ siŋŋ nʋmɔŋ wobu nʋmɔŋ taa. Halɩ pʋwɛ wazɣ ɖɔɖɔ yoŋ nʋmɔŋ taa. Heelim haɣ ɖoŋ nɩɩyɛ anɩsaayɩ n̄ɩɣtʋ natʋyʋ lubu nʋmɔŋ taa, ɖɩkpaɣ ɛzɩ mootinaa nabɛyɛ mbʋ yɔ, heelim lakɩna nɛ palakɩ tʋmɩyɛ. Heelim wɛ wazaɣ siŋŋ laatriki miŋ ɖʋʋ nʋmɔŋ taa. Halɩ pʋwɛ wazaɣ aleɣya ndɩ ndɩ nʋmɔŋ taa.

Baum Sardinien
Heelim

Heelim mbʋ pɩlɩɣna wɩsɩ cɔlɔ nɛ pɩfɛtɩɣ yɔ, payaɣ-pʋ se wɩsɩ tɛ heelim. Heelim mbʋ pʋpʋ lɩɣna ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ yem nɛ pɩofɛtɩɣ kedeŋa yɔɔ yɔ, payaɣ pʋpʋ se "vent planétaire".