Takayaɣ hayʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Coloured, textured craft card
Stack of Copy Paper

Takayaɣ hayʊʊ kɛ payaɣna latɛŋ kʋnʋŋ taa size "papyrus". Takayaɣ hayʊʊ kʋnɛ, kɩkɛna wonuu kɩlɩzʊʊ yaa kɩlabʊʊ ŋgʋ palaba kʊnɛ mbʊ payaɣna fransɩ kʊnʊŋ taa size "fibres cellulosiques végétales".

Dandy

Ɛzɩ-ɩ ɖɩtɛm n̄ɔɔdʊʊ nɛ hayu kiŋ cɛnzɩ taa yɔ, takayaɣ hayʊʊ ŋgʊ, kɩwɛ tɩŋ hatʊ tɩyɛ. Hatʊ ndʊ, tɩwɛ lɛbɛ lɛbɛ nɛ tɩwɛ ɖɔɖɔ fɛlɛ fɛlɛ. Heelim ɛfɛtʊʊ kɔyɔ, pɩpɩzʊʊ pɩkpaɣdʊ pɩlɔ ɛzɩ ɖoo polinda mbʊ yɔ.

Takayaɣ hayʊʊ kʋnɛ, kɩkɛ wonuu ŋgʊ kɩwɛna wazaɣ siŋŋ yɔ. Ki-ɖeke koŋ kɩ yɔɔ papɩzʊʊ pama paa tɔm kɩmamatʊ ndʊʊ lɛ. Takayɩ hatʊʊ tʋnɛ, pɛkpɛndʊ tʊ kʊʊ nɛ pama tɩyɔ tɔm kɩkalɩtʊʊ lɛ, kɛ pɔtɔŋ size takayaɣ kɩkalaɣ (livre).

Takayɩ hayʊʊ kʋnɛ, kɩwazʊ ɖɔɖɔ siŋŋ size papɩzɩ palɩzɩ anjaʊ waa paa mba. Ɖɩtaasɔɔ ɖɔɖɔ size, takayɩ hayʊ tɔm kɩmamatʊ tɔm ɖanʊʊ lɩzʊʊ yaa maʊ n̄ɩɣʊ lakɩ nɛ paɖaɣnɩ tɔm ndʊʊ naʊ takayɩ hayʊʊ kɩfalʊʊ lɛɛkʊ yɔ.

Monselice z22

Takayɩ hayʊʊ wazʊʊ ɖɔɖɔ size paɖʊ nabʊyʊ. Kɩwazʊʊ ɖɔɖɔ size pama tɔlɩm tɔm yaa pataɣ tɔlɩm kɛ kɩyɔ nɛ pataɣɖɩ ɖoli yaa nabʊyʊ yɔɔ. Sakɩyɛ kpakʊʊ takayɩ hatʊ ndʋ nɛ polikina yaa palɩzʊʊna mbʊ payaɣna fransɩ kʊnʊŋ taa size "filtres" waa yɔ nɛ wondu lɛɛtʊ sakɩyɛ ɖɔɖɔ ndɩ ndɩ.