Aller au contenu

Tabu Ley Rochereau

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tabu Ley Rochereau kɛna Koŋgo ɛjaɖɛ taa hendu teyu, mʊsɩ laɖʊ nɛ manzʊmalɩ sɔsɔ nɔɔyʊ. Palʊla-ɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 13 wiye pɩnaɣ 1940 kɛ Pagata tɛtʊ taa. Ɛsɩba kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 30 wiye pɩnaɣ 2013Pruksɛɛlɩ tɛtʊ taa. Payaɣ ɛ-caa se Pascal Emmanuel Tabu Ley.

Pascal Emmanuel Sinamoyi Tabu halʊ kɛ payaɣ se Georgette Mowana (ɛsɛɛ se« Tété »). Pa-naalɛ pɛwɛna pɩya kagbaanzɩ nɛ mba yɔ: Blackson Matthieu, Mireille-Esther, Colette, Gisèle nɛ Isabelle. Ɛɛsɔɔla halaa tɔm kpem nɛ ɛtasɩ nɔɔyʊ kpaɣʊ, ɛlɛ yɔ Sayiri ɛjaɖɛ taa pɩnaɣ 1969 taa palɩza pɛlaa taa pɛlɔ maŋgbaɖa weyi payaɣ-ɩ se Jeanne Mokomo yɔ. Ɛna-ɩ paɖʊ hɔʊ nɛ pɩwɛɛna pɩya looɖo. Pɩya nzɩ, nzɩ yɔ: Carine, Laty, Bob, Abel, Pegguy nɛ Flore.

Paarii aseɣɖe tɔm heyiya aseɣɖe takayaɣ nakayɩ taa tɔm yɔɔdʊ size: hendu teyu Youssoupha tɔŋ se tɩmʊ tɩŋgʊna liɖe; koŋgoo ɛjaɖɛ taa hendu teyu weyi payaɣ-ɩ se Tabu Ley Rochereau yɔ, ɛ-caa kɛ ɛkpaɣa. Ɛwɛɣna pɩya ɛzɩ 35 yɔ. Pɩla mbʊ nɛ Yousoupha lɩzɩ tataɣ nakayɩ nɛ emuku-wɛ nɛ ɛyaa-kɛ "Les Disques de mon père".

Agoza fenaɣ kɩyakʊ lʊbɛ ŋgʊ wiye pɩnaɣ 2012 taa Yousoupha nɛ Tabu Ley pete hendu kɛ santaɖaʊ ŋgʊ payaɣ-kʊ se Olimpia yɔ kɩ-taa. Papy MBoma naʊ taa siŋŋŋ lɛ, Tabu Ley pɩya wɛʊ ɛzɩ 120 kɛ mbʊ yɔ. Tabu Ley Rochereau sɩba kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 30 wiye, mazaɣ nakayɩ wiye pɩnaɣ 2013 kɛ Pruksɛɛlɩ tɛtʊ taa ɛɛwɛna pɩnzɩ 73.