Aller au contenu

Tɩgbayʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɩgbayʊ kɛ tɛtɛ kpɩnɛ naŋgbanzɩ naanza n̄ɩnɖɛ. Ɛlʊlʊ e-piya kʊlʊlʊ nɛ sɩmʊzʊ-ɩ. Tɩgbayʊ wɛ “Primate” waa taa. Tɩgbayʊ sɔɔla tɩŋ yɔɔ kpaʊ kamaɣ fɛyɩ. Ɛ-ɛsɩnda ɖaalɩ pazɩ nɛ hʊndʊ fɛyɩ. Ɛ-ñʊ palɩ pazɩ nɛ ɛwɛna acɩya, acaɣ wɛʊ ɛzɩ ɛyʊ naŋgbanzɩ nɛ nesi yɔ. Ɛwɛna nembe nɛ cɩkpaŋ. Ɛzima ɛna ɛyʊ palɩ ɖama yɔ, pʊyɔ kɛ ñɩnɩya kpaɣ pɩnzɩ mɩnɩŋ mɩnɩŋ nɛ pañɩnɩ nɛ pɔkɔɔ pana mbʊ pɩtaama ɛna ɛyʊ tomiye yɔ.

Tɩgbayʋ

Ɖooo kiɖe taa mba taa lɛ, yaa naŋgbanzɩ naanza mba tyaa lɛ, tɩgbayʊ pazaa ɛwɛna ntɩ kpem. Tɩgbayʊ nɛ ɖooo lɔŋ taa ñɩma palɩ ɖama pazɩ. Yee ɛyʊ ɛcɔna “Homosapiens” waa mba pawɛna wɛɖʊ kʊɖʊmʊ yɔ yɔ, ɖɩnaɣ se panɛ lɛɛlɛɛ tɩgbayɩŋ palɩwaɣ ɖama pazɩ. Panaɣ lɛɛlɛ tigbayɩŋ ɛnʊkɛ Amerika tɛtʊ taa. Tɩgbayɩŋ ɛnʊ ɛfɛyɩ ɖɔɖɔ tigbayɩŋ kɩpɩŋ yɔ. Panawaɣ ɛlɛ Afrika tɛ nɛ Aazii tɛtʊ taa. Wayɩ wayɩ tɩgbayɩŋ ɛnɛ ɛnʊ payawaɣ se tɩgbayɩɣ sɔsɔŋ yaa homo sapiens. Paa pataasʊ yaʊ ɛyʊ se “Tɩgbayʊ” kɔyɔ, ɖɩtɩlɩ camɩyɛ se payaɣ tɩgbayɔ hɩɖɛ lɛ pɩtɔzʊ ñɩnɩya tɩŋɛ ntʊ paayɔɔda ɛyʊ yɔɔ yɔ. ñɩnɩya kaayɔɔda sɩze ɛyʊ naaʊ mbʊ yɔ ɖooo kɩɖe tɛɛ lɛ, ɛkɛkɛ tɩgbayʊ. Paa anɩ ɛɖɔkɩ tom tonɛ kpam nɛ tɩɩsɔʊ.