Tɛtʋ sɔsɔtʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Tɛtʋ sɔsɔtʋ kɛŋna ɛjaɖɛ tɛtʋ ndʋ tɩkɩlɩ ɖɛʋ nɛ ɛsɩndaa hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ nʋmɔŋ taa yɔ.Tɔmpiye ńɖɩ, ɖɩlɩna latɛɛnɩ kʋnʋŋ taa.

Yee mbʋ, tɛtʋ sɔsɔtʋ kɛŋna ɛjaɖɛ ñʋʋ. Tɛtʋ sɔsɔtʋ taa ɛjaɖɛ ɖoŋ tɩŋa wɛɛ Pʋ-tɔbʋʋ se tɩ-taa tʋma sɔsɔna sɔsɔna tɩŋa ñʋʋ wɛɛ. Tɩ-taa paa ɛyʋ weyi ɛsɔɔla caɣʋ. Sɔnzɩ ndɩ ndɩ nɛ tɔsʋʋ nɛ aleɣya ndɩ ndɩ tɩŋa payɩ ñʋʋ wɛɛ. Ɛlɛ, ajɛya naayɛ taa lɛ, pɩtɛkɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ taa ɖeke tʋma sɔsɔna sɔsɔna ñʋʋ wɛɛ. Ɖɩkpaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ se Peyibaa kɔyɔ, ɖɩnaɣ mbʋ se pɩtɛkɛ ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-tɛtʋ sɔsɔtʋ taa ɖɩ-paɣtʋ ndɩ ndɩ ñʋʋ wɛɛ. Amsɩtɛɛrɩdam tɛtʋ kɛŋna ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-tɛtʋ sɔsɔtʋ, ɛlɛ, pɩtɛkɛ ɖɩ-tɛtʋ sɔsɔtʋ ńdʋ tɩ-taa ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-paɣtʋ ndɩ ndɩ tʋma ñʋŋ wɛɛ. Ɖɩ-paɣtʋ ndɩ ndɩ tʋma ñʋŋ wɛ ɖɩ-tɛtʋ ndʋ payaɣ se La Haye tɩ-taa kɛnɛ.

Ajɛya naayɛ ñɛkpɛnda kpem nɛ apɩsɩ ɛjaɖɛ kʋɖʋmɖɩyɛ. Ajɛya kɩkpɛndʋ ɛjaɖɛ nɖɩɩ payaɣna fransɩɩ kʋnʋŋ taa se federasiyɔɔ. Federasiyɔɔ ɛjaɖɛ taa ajɛya wɛna paa nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ sɔsɔtʋ. Pɩtɛ lɛ, Federasiyɔɔ ajɛya tɩŋa kpɛndɩ awɛɛna kɩ-tɛtʋ sɔsɔtʋ kʋɖʋmtʋ kpɛm.

Wɛtʋ tʋnɛɛ ɖɩnaɣ Etazuunii ɛjaɖɛ taa. Tɛtʋ ndʋ payaɣ se Sacremento yɔ, ndʋ kɛŋna Kaliforinii ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ, pɩtɛ lɛ, Wasintɔŋ tɛtʋ ñɛkɛŋna Etazuunii ajɛya kɩkpɛndʋʋ ɛjaɖɛ tɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ.

Wɛtʋ tʋnɛ tɩwɛna ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ se Québec yɔ ɖɩ-taa. Tɔbʋʋ se, Kebɛɛkɩ ɛjaɖɛ taa, payaɣ tɛtʋ natʋyʋ se Québec ɖɔɖɔ. Tɛtʋ ndʋ tɩkɛŋna ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-tɛtʋ sɔsɔtʋ. Piyele tɛtʋ ndʋ payaɣ se Otowaa yɔ, tʋtʋ ñɛkɛ Kanadaa tɛ federasiyɔɔ tɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ.

Ɛyaa maɣzɩɣ se tɛtʋ sɔsɔtʋ taa ɛyaa kɩlɩ ɖɔʋ, ɛlɛ, pɩtɛkɛ mbʋ wɛna ajɛya naayɛ taa. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ Etazuunii nɛ Kanadaa nɛ Ɔstralii yaa Seelandɩ Kɩfalʋʋ pa-ajɛya kɔyɔ, ɖɩnaɣ keɣlee mbʋ se pɩtɛkɛ ajɛya ana a-tɛtʋ sʋsɔtʋ taa ɛyaa kɩlɩna ɖɔʋ a-tɛtʋ cikpetu taa.