Tɛʋ ɖɔmbɩyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Tɛʋ ɖɔmbɩyɛ, Charlton, Massachusetts, 2014

Tɛʋ ɖɔmbɩyɛ kɛna tomnaɣ nakɛyɛ. Pɩtɛ tomnaɣ ŋga, papɩzʋ pamaɣzɩ kɛ nɛ tɛʋ nɩʋ kɛ ɛsɔkaɣ alɩwaatʋ natʋyʋ taa. Tɛʋ ɖɔmbɩyɛ anɛ, awɛ ɛzɩ-ɩ ɖomba wena awɛ kulukulu tɩyɛ yɔ. Akɛ lɩm ɖomba wena awɛna, lɔɔ nɛ a-ɖalakɩŋ taa maɣna ɛzɩ-ɩ milimɛtrɩnaa kagbanzɩ (5) nɛ pɩsɩɩna hiŋ kagbanzɩ kɛ mbʋ yɔ.

Tɛʋ ɖɔmbɩyɛ tɛ aguda METAR kɛ GR. GR ŋgʋ patalɩʋna n̄ata size tɛʋ ɖɔmbɩyɛtɔm paca n̄ɔdʋʋ. Tɛʋ ɖɔmbɩyɛ anɛ, lona nayɛ taa kpem kɛ akɩla tɔʋʋ yaa wɛʋ. Pɩtɛ lona ana, anaɣ payaɣ size kumulonimbusi.

Tɛʋ ɖɔmbɩyɛ

Mɩndʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ walʋʋ siŋŋ kɛ tibu yɔɔ nɛ ɛsɔdaa kiŋ. Pɩtɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, paa pɩla ɛzɩmaɣ yɔ, tɛʋ ɖɔmbɩyɛ caɣna talɩʋ kɛlɛ mbɩ yɔ. Pɩtɛ lakasɩ nzɩ, sɩlɩna heɣlim fɛtʋʋ cɔlɔ nɛ ɛzɩma ɛnʋʋ sɩzɩ-ɩ, nikaɣ kpaɣ ɖoŋ kpaʋ yɔɔ yɔ. Peeɖe piniidiu tɛtʋ niuniu nɛ pɩpazɩ hɔkʋʋ tɛʋ ɖomba.

Tɛʋ ɖomba tɛ ɖombiye kʋɖʋmɖɩyɛ tɔlʋʋ lɛ, ɖɩcaɣ kpagbaɣ kɛ mbʋ payaɣna kumulonimbusi yɔ. Peeɖe ɖɩpaɣzʋʋ n̄ɔlʋʋ kakaa nɛ pɩkɔ pɩtalɩ soŋga yaa miŋ saʋʋ (température) kpɛɖɛ kʋkʋyɩmɩŋ taa (zéro dégré). Waaa tɛʋ ɖomba tɔlʋʋ tɛtʋ yɔɔ lɛ, aleɖu tɔɖɔɔ. An̄ɔlʋʋ lɔŋ, a-tɛ alɩwaatʋ size pɩcɔ an̄ɔlɩ tɔɖɔɔ.

Tɛʋ ɖɔmbɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ 5.25"

Pɩtɛ tɛʋ ɖomba ana, a-tɛ walanzɩ ɖɩtalɩyɛ wɛna kamaɣ. Pɩtɛ tomnaɣ ɛɛtalʋʋ polinda, pɩn̄ɔlʋʋ pɩcɔlɔ peeɖe. Tɛʋ sɔsɔʋ ɛnɩwa siŋŋ kɔyɔ, tɛʋ ɖomba anɛ, apɩzʋʋ atii aɖɔɔ nɛ ahuzi egeetiye yaa tɛtʋ hɛkʋ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ. Nikaɣ alɩwaatʋ taa kɛ pakɩlʋʋ naʋ tɛʋ ɖomba ana. Nikaɣ lakɩ nɛ alakɩ nɛ aɖɔʋ siŋŋ kɛ tɛtʋ yɔ.